BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cu­ğu­nu ça­lış­tı­ra­na 1 yıl ha­pis

Ço­cu­ğu­nu ça­lış­tı­ra­na 1 yıl ha­pis

Yar­gı­tay, ço­cuk­la­rı­na so­kak­lar­da kâ­ğıt men­dil, si­mit sat­tı­ra­rak bo­ya­cı­lık yap­tı­ran ai­le­le­rin “Ço­cu­ğa kö­tü mu­ame­le yap­mak” kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek, 1 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı is­te­di.> Cem Kor AN­KA­RA Yar­gı­tay, ço­cuk­la­rı­na so­kak­lar­da kâ­ğıt men­dil, si­mit sat­tı­ra­rak bo­ya­cı­lık yap­tı­ran ai­le­le­rin “Ço­cu­ğa kö­tü mu­ame­le yap­mak” kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek, 1 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı is­te­di. Ço­cu­ğu­na so­kak­ta men­dil sat­tı­ran ai­le hak­kın­da açı­lan da­va Ada­na 4. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rül­dü. 9 Ka­sım 2006 ta­rih­li du­ruş­ma­da, ai­le ço­cuk­la­rı­nı ni­çin oku­la gön­der­me­dik­le­riy­le il­gi­li il­ginç bir sa­vun­ma yap­tı. Ai­le, “Okul­da yer ol­ma­dı­ğı için ço­cu­ğu­mu­zu oku­la gön­der­me­dik” de­di. Ada­na 4. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si ise 30 Ara­lık 2006 ta­rih­li otu­ru­mun­da 10 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­rı­nı so­kak­ta ça­lış­tı­ran ai­le­yi be­ra­at et­tir­di. Ka­ra­ra Ada­na Cum­hu­ri­yet Baş­savc­lı­ğı’nın yap­tı­ğı iti­ra­zı Yar­gı­tay 4. Ce­za Da­ire­si gö­rüş­tü. Yar­gı­tay, ka­ra­rın­da, Ana­ya­sa’ya gö­re ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğı, hiç kim­se­nin ya­şı­na ve gü­cü­ne uy­gun ol­ma­yan iş­ler­de ça­lış­tı­rı­la­ma­ya­ca­ğı ve kü­çük­le­rin ise özel ola­rak ko­ru­na­ca­ğı­nın te­mi­nat al­tı­na alın­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT