BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MALİYECİLER ka­pı­mı­zı çal­sın mı?

MALİYECİLER ka­pı­mı­zı çal­sın mı?

Bir haf­ta ön­ce­ki ga­ze­te­ler­de, Ma­li­ye­ci­le­rin her an ka­pı­mı­zı ça­la­bi­le­ce­ği, ki­ra­la­rı el­den alan ve ver­gi ka­çı­ran ev sa­hip­le­ri­ni bu şe­kil­de tes­pit ede­cek­le­ri şek­lin­de bir ha­ber var­dı.Bir haf­ta ön­ce­ki ga­ze­te­ler­de, Ma­li­ye­ci­le­rin her an ka­pı­mı­zı ça­la­bi­le­ce­ği, ki­ra­la­rı el­den alan ve ver­gi ka­çı­ran ev sa­hip­le­ri­ni bu şe­kil­de tes­pit ede­cek­le­ri şek­lin­de bir ha­ber var­dı. Bu­nun­la il­gi­li te­dir­gin­lik­le­ri­ni bil­di­ren va­tan­daş­lar; dev­let-ki­ra­cı-ev sa­hi­bi üç­lü­sü için hoş ol­ma­yan bir iliş­ki şek­li­ni baş­la­ta­cak böy­le bir adı­mın hır­sız­la­ra da fır­sat do­ğu­ra­ca­ğı­nı söy­le­di­ler: “Ta­kım el­bi­se giy­miş, kra­vat­la­rı­nı tak­mış iki genç ka­pı­mı­zı ça­la­cak. Ka­pı­yı açar­sak ma­li­ye­ci ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­cek­ler. Bun­la­rın, hır­sız, soy­gun­cu, art ni­yet­li ol­ma­dık­la­rı­nı ne­re­den bi­le­ce­ğiz? Eğer bu ki­şi­ler hır­sız ise, bu me­tot­la her evin ka­pı­sı­nı ra­hat­lık­la ça­la­bi­lir­ler. Ev­de kim­se yok­sa, lev­ye­le­ri ve di­ğer mal­ze­me­le­riy­le ka­pı­la­rı ra­hat­lık­la açar, her tür­lü hır­sız­lı­ğı, soy­gu­nu ya­pa­bi­lir­ler. So­ran apart­man gö­rev­li­le­ri ya da baş­ka­la­rı­na da ma­li­ye­ci ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­rek ra­hat­lık­la ge­ze­bi­lir­ler. O tür suç­lu­lar için sah­te Ma­li­ye bel­ge­le­ri­ni dü­zen­le­mek hiç de zor ol­ma­dı­ğı­na gö­re... Yet­ki­li­ler bu tür bir uy­gu­la­ma­nın sa­kın­ca­la­rı­nı da dü­şün­müş­ler mi aca­ba?” Ki­ra­da­ki ev­ler­den top­la­nan ver­gi­nin mik­ta­rı­nı me­rak et­tik­le­ri­ni söy­le­yen va­tan­daş­lar; “aca­ba bu mik­tar, ev sa­hi­bi ile ki­ra­cı­la­rın ara­sı­nı bo­za­cak, sos­yal ba­rı­şı ze­de­le­ye­cek ka­dar bir meb­lağ teş­kil edi­yor mu?” di­ye so­ru­yor. Ki­ra­cı için de bü­yük sı­kın­tı­lar bu­lun­du­ğu­nu, bir­çok in­sa­nın ma­aşı­nın ço­ğu­nu ki­ra­ya ver­di­ği­ni, ver­gi­nin ki­ra­ya yan­sı­tıl­dı­ğı­nı; bu­nun ta­ma­men ev­siz, ge­çim sı­kın­tı­sı çe­ken va­tan­da­şın sır­tı­na bin­di­ril­miş bir ver­gi ol­du­ğu­nu an­la­tan va­tan­daş­lar, bu ver­gi­nin baş­ka şe­kil­de dü­şü­nül­me­si­nin fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ler. Ma­li­ye­ci­ler bir de bun­la­rı, sır­tın­da yu­mur­ta kü­fe­si bu­lu­nan in­san­la­rı din­ler­ler mi bi­lin­mez. Ama bu kay­gı­la­rın da ya­ba­na atıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği or­ta­da. En azın­dan va­tan­da­şı bu ver­gi ve alı­nış şek­li hu­su­sun­da ik­na et­mek ge­re­kir... >> Be­le­di­ye­ler em­lak ver­gi­si­ni tak­sit­len­dir­sin Sa­yın Baş­ba­kan’ın dik­ka­ti­ne; Bü­tün dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ya­şan­mak­ta olan eko­no­mik kriz, hü­kü­met­ler baş­ta ol­mak üze­re bü­tün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ted­bir al­ma­ya zor­la­mak­ta­dır. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, ver­gi bor­cu olan mü­kel­lef­le­re öde­me ko­lay­lı­ğı ge­tir­di. Ko­nu­ya iliş­kin ola­rak, 30 Ekim 2008 Ta­rih­li ve 27039 Sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te’de (Se­ri: B) (Sı­ra No: 4) Tah­si­lat Ge­nel Teb­li­ği ya­yım­lan­dı. İl­gi­li Teb­liğ, va­de ta­ri­hi 01.09.2008 ta­ri­hin­den ön­ce olan her tür­lü ver­gi, re­sim, harç, fon, pay­lar, ver­gi ce­za­sı, pa­ra ce­za­sı, ge­cik­me fai­zi, ge­cik­me zam­mı gi­bi bü­tün am­me ala­cak­la­rı­nı kap­sa­mak­ta­dır. Tak­sit­len­di­ri­len bu borç­la­ra yıl­lık % 3 te­cil fai­zi uy­gu­la­na­cak­tır. Biz­ler va­tan­daş ola­rak bu kriz­den en faz­la et­ki­le­nen ke­si­miz. Bir­ço­ğu­muz iş­le­ri­mi­zi kay­bet­me du­ru­mu ile kar­şı kar­şı­ya­yız. Be­le­di­ye­le­rin de em­lak ver­gi­le­ri­ni tak­sit­len­dir­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz. Bir grup va­tan­daş >> Okul­la­ra hiz­met­li ve­ril­sin Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; Bir­kaç yıl ön­ce ba­kan­lık­ça alı­nan bir ka­rar­la, okul­lar­da 15-20, hat­ta 25 yıl­dır hiz­met­li ola­rak ça­lı­şan li­se me­zun­la­rı bir im­ti­han­la bir gün­de bü­ro me­mu­ru ya­pıl­dı. Bu­nun so­nu­cun­da; 1. Okul­lar hiz­met­li­siz kal­dı, çün­kü me­mur­lu­ğa ge­çi­ri­len­le­rin ye­ri­ne hiz­met­li alı­mı ya­pıl­ma­dı. 2. 15-20 yıl hiz­met­li­lik yap­mış ki­şi­ler me­mur­luk­ta ve­rim­li ola­ma­dı­lar. 3. “Okul­lar­da en çok me­mu­ra mı, hiz­met­li­ye mi ih­ti­yaç var?” so­ru­su­na ve­ri­le­cek ce­vap bel­li­dir. Me­mu­run ya­pa­cak­la­rı­nı ida­re­ci­ler de ya­pa­bi­lir, ama hiz­met­li oku­lun ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. 4. Son 1-2 yıl­dır il­köğ­re­tim okul­la­rı­nın ta­hak­kuk iş­le­ri İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lük­le­rin­ce ya­pıl­mak­ta olup, özel­lik­le il­köğ­re­tim­ler­de bü­ro me­mur­la­rı­na hiç ih­ti­yaç kal­ma­mış­tır. Mü­ba­la­ğa­sız gün­de ya­rım sa­at­lik iş­le­ri bi­le yok­tur. Atıl hal­de bu­lun­mak­ta­dır­lar. 5. İl­köğ­re­tim­ler­de­ki me­mur­lar ih­ti­yaç du­yu­lan, li­se ya da il­çe mil­li eği­tim­le­re ak­ta­rıl­ma­lı­dır. On­la­rın ye­ri­ne il­köğ­re­tim­le­re mut­la­ka bi­rer hiz­met­li ve­ril­me­li­dir. H. Acar (Eği­tim Yö­ne­ti­ci­si)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT