BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dı­köy’ü an­la­tın

Ka­dı­köy’ü an­la­tın

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, es­ki F.Bah­çe­li­ler Rüş­tü ve Nob­re’den tec­rü­be­le­ri­ni ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­ma­la­rı­nı is­te­diBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, es­ki F.Bah­çe­li­ler Rüş­tü ve Nob­re’den tec­rü­be­le­ri­ni ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­ma­la­rı­nı is­te­di SO­ĞUK­KAN­LI OL­MA­LI­YIZ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, F.Bah­çe’yi es­ki oyun­cu­la­rıy­la vur­ma­yı plan­lı­yor. Şük­rü Sa­ra­çoğ­lu’nda so­ğuk­kan­lı ol­ma­yı ba­şa­ra­bil­dik­le­ri tak­dir­de ga­lip ge­le­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, son iki maç­ta ka­le­si­ni go­le ka­pa­tan Rüş­tü ve yük­se­len form gra­fi­ğiy­le gö­ze çar­pan Mert Nob­re’den Ka­dı­köy tec­rü­be­le­ri­ni di­ğer ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­ma­la­rı­nı is­te­di. F.BAH­ÇE’YE GO­LÜM VAR Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi’nin “Der­bi son­ra­sın­da ma­sa­ya otu­ra­lım. Söz­leş­me­si­ni uzat­mak is­ti­yo­ruz” şek­lin­de­ki da­ve­tiy­le mo­ral bu­lan Mert Nob­re ise, F.Bah­çe ma­çı­na özel ola­rak ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, der­bi­de gol sö­zü ver­di. Bre­zil­ya asıl­lı gol­cü “Be­şik­taş ca­mi­ası ba­na sa­hip çık­tı. On­la­ra borç­lu­yum. Bu for­ma ile şam­pi­yon­luk ya­şa­mak is­ti­yo­rum. F.Bah­çe’ye gol ata­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­na de­li der­ler­di Be­şik­taş’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Er­tuğ­rul Sağ­lam, “Tel­lo’yu or­ta sa­ha­da ya da san­tra­for oy­nat­say­dım ba­na de­li der­ler­di” de­di. Şi­li­li fut­bol­cu­nun ha­ya­tı bo­yun­ca sol ka­nat­ta gö­rev yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Sağ­lam, “Şu an oy­na­dı­ğı böl­ge­de fay­da­lı olu­yor ama be­nim bu ris­ke gir­me­me ge­rek yok­tu” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tel­lo şok et­ti Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­kat­la­nan Be­şik­taş’ın Şi­li­li yıl­dı­zı Rod­ri­go Tel­lo, ağ­rı­la­rı se­be­biy­le dün ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma­sı­nı ya­rı­da bı­rak­tı. Tel­lo’nun F.Bah­çe kar­şı­sın­da for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği bu­gün ya­pı­la­cak o­lan kont­rol­le­rin ar­dın­dan bel­li o­la­cak. Şi­li­li yıl­dı­zın oy­na­ma­ma­sı du­ru­mun­da Ser­dar Öz­kan’ın on bir­de sa­ha­ya çı­ka­ca­ğı öğ­re­nil­di..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT