BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gül: Doğ­ru bil­di­ği­mi ­yap­mak­tan kork­mam

Gül: Doğ­ru bil­di­ği­mi ­yap­mak­tan kork­mam

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY’ye ait özel uçakla Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı kentine geldi. Milli kıyafetli Türkmen çocukları, Gül ile fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY’ye ait özel uçakla Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı kentine geldi. Milli kıyafetli Türkmen çocukları, Gül ile fotoğraf çektirdi. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “İnan­dı­ğım, doğ­ru bil­di­ğim her şe­yi kork­ma­dan ya­pa­rım. Bu ma­kam­da otu­ran in­san­lar hiç­bir şey­den kork­maz” de­di. Gül, 2 gün­lük ça­lış­ma zi­ya­re­ti için Türk­me­nis­tan’a ha­re­ke­tin­den ön­ce Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yap­tı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Hak­ka­ri’den ge­len si­vil top­lum ör­güt­le­ri he­ye­ti­ni ka­bul et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Gül, an­cak bu zi­ya­ret­te ga­ze­te­le­re yan­sı­dı­ğı şe­kil­de bir ko­nuş­ma­sı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “İnan­dı­ğım, doğ­ru bil­di­ğim her şe­yi kork­ma­dan ya­pa­rım. Bu ma­kam­da otu­ran in­san­lar hiç bir şey­den kork­maz. Ye­ter ki fay­da­lı ol­du­ğu­na, doğ­ru ol­du­ğu­na ina­na­yım bir şe­yin. Onun yo­lu yön­te­mi ney­se, o çer­çe­ve­ler için­de ne ge­re­ki­yor­sa onu ya­pa­rım. Ga­ze­te­de çı­kan ha­ber doğ­ru de­ğil­dir” di­ye ko­nuş­tu. Gül, CHP’ye çar­şaf­lı üye ka­tı­lı­mıy­la il­gi­li bir so­ru­ya da, “Onu ba­na sor­ma­yın, baş­ka­la­rı­na so­run” ce­va­bı­nı ver­di. ÜÇ­LÜ ZİR­VE YA­PA­CA­ĞIZ Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Türk­me­nis­tan zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da da, Türk­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov ve Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile üç­lü bir top­lan­tı ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Bu bu­luş­ma­nın 3 kar­deş ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ile­ri­ye ta­şın­ma­sı, iş bir­li­ği­nin her alan­da güç­len­di­ril­me­si, ül­ke­le­ri­mi­zin or­tak il­gi alan­la­rı­na gi­ren ko­nu­lar­da gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma açı­sın­dan önem­li bir di­ya­log ze­mi­ni oluş­tu­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di. Gül ile bir­lik­te Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, iş adam­la­rı ve bir grup ga­ze­te­ci de Türk­me­nis­tan’a git­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT