BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asıl bö­lü­cü­lük ya­pan Ka­ra­yal­çın

Asıl bö­lü­cü­lük ya­pan Ka­ra­yal­çın

CHP’nin önü­müz­de­ki ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ada­yı ola­rak açık­la­nan Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın, Me­lih Gök­çek’in bö­lü­cü ol­du­ğu­nu id­di­a et­me­si­ üze­ri­ne Baş­kan Gök­çek’ten ce­vap gel­di.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA CHP’nin önü­müz­de­ki ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ada­yı ola­rak açık­la­nan Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın, Me­lih Gök­çek’in bö­lü­cü ol­du­ğu­nu id­di­a et­me­si­ üze­ri­ne Baş­kan Gök­çek’ten ce­vap gel­di. Gök­çek, ya­pı­mı de­vam eden met­ro hat­la­rı­nın elek­tro­man­ye­tik ve sin­ya­li­zas­yon ya­pım iş­le­ri­nin im­za tö­re­nin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ka­ra­yal­çın’ın 5 yıl ön­ce­si­ne ka­dar bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rıy­la iş bir­li­ği yap­tı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Gök­çek, “Aca­ba bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le il­gi­li bu­gü­ne ka­dar yan­daş ol­du­ğu­nu çe­kin­me­den söy­le­yen, DE­HAP’la iş­bir­li­ği ya­pan Ka­ra­yal­çın’ın yap­tı­ğı mı bö­lü­cü­lük yok­sa bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu ifa­de et­mek mi bö­lü­cü­lük? Bu­nu ka­mu­oyu­nun tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT