BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DOĞAL GAZ ve ELEKTRİK fiyatlarında indirim bekleniyor

DOĞAL GAZ ve ELEKTRİK fiyatlarında indirim bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in Kızılcahamam’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni doğal gaz ve elektrik fiyatlarının belirleneceği öğrenildi.Do­ğal gaz ve elek­trik fi­yat­la­rın­da va­tan­da­şı ve sa­na­yi­ci­le­ri ra­hat­la­ta­cak bir in­di­ri­me gi­dil­me­si bek­le­ni­yor. Bi­lin­di­ği üze­re do­ğal gaz ve elek­trik­te oto­ma­tik fi­yat­lan­dır­ma­­nın 30 Ka­sım’da (bu­gün) de­ğiş­me­si ge­re­ki­yor. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile git­ti­ği Türk­me­nis­tan ge­zi­sin­den dö­nen Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, AK Par­ti’nin 13. İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­dı­ğı kam­pa ka­tıl­mak için Kı­zıl­ca­ha­mam’a git­ti. Ba­kan Hilmi Gü­ler’in, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile gö­rüş­tük­ten son­ra ye­ni fi­yat­la­rın bel­li ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT