BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu millet kömür için OY SATMAZ

Bu millet kömür için OY SATMAZ

Tay­yip Er­do­ğan: ‘Gö­be­ği­ni ka­şı­yan­lar, bu ül­ke­nin zen­ci­le­ri AK Par­ti’ye oy ve­ri­yor’ di­yen­ler şim­di de mil­le­ti o­yu­nu sa­tı­yor di­ye a­şa­ğı­lı­yor...BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, AK Par­ti’li 12 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nın­dan ‘a­day’ ol­ma­sı ke­sin­le­şen­le­ri en geç cu­ma gü­nü a­çık­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Er­do­ğan, “Te­ma­yül­ler a­lın­dık­tan son­ra da biz­ler he­men Per­şem­be, en geç Cu­ma gü­nü han­gi i­li­miz­de ay­nen de­vam e­di­yo­ruz, bu­nu a­çık­la­ya­ca­ğız. Ge­cik­tir­mek is­te­mi­yo­ruz” de­di. AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ba­şa­rı­la­rı­nı göl­ge­le­mek is­te­yen­le­rin kö­mür ve una sa­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu mil­let bir çu­val kö­mü­re, bir çu­val una oyu­nu sat­ma­ya­cak ka­dar onur­lu­dur, gu­rur­lu­dur, iş­te bi­ri­le­ri­nin gör­me­di­ği bu­dur” de­di. Er­do­ğan, As­ya Ter­mal Otel’de dü­zen­le­nen AK Par­ti’nin 13. İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da par­ti­si hak­kın­da ya­pı­lan eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Türk mil­le­ti adı­na gö­rev yap­tık­la­rı­nı, 70 mil­yon va­tan­da­şı tem­sil et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Er­do­ğan, “AK Par­ti’nin ne ol­du­ğu­nu, ne ol­ma­dı­ğı­nı, ne­ler yap­tı­ğı­nı mil­le­ti­miz çok iyi bi­li­yor. Kim­se AK Par­ti’yi ol­du­ğun­dan fark­lı gös­ter­me­ye ça­lış­ma­sın. Ba­kı­yor­su­nuz, ak­la ha­ya­le gel­me­dik ana­liz­ler­le si­ya­se­ti bil­me­yen an­la­ma­yan, hal­kın ara­sı­na ka­rış­ma­yan­la­rın yap­tı­ğı ana­liz­ler­le Tür­ki­ye’yi mah­kum et­mek is­ti­yor­lar. On­dan son­ra ‘AK Par­ti’nin li­de­ri ne­den­se çok kız­gın’ di­yor­lar. Ha­yır, ben ger­çek­le­ri an­la­tı­yo­rum, işi­ni­ze gel­me­di­ği için böy­le bir yaf­ta­la­ma­yı ya­pı­yor­su­nuz. Ve bun­la­rı be­nim mil­le­tim on­lar­dan çok da­ha iyi bi­li­yor. Bu ana­liz­le­ri, be­nim mil­le­tim yut­mu­yor ve yut­ma­ya­cak da... San­ki el­le­rin­de bir rönt­gen ci­ha­zı var, be­yin­le­ri­mi­zin ar­ka­sı­nı gör­me­ye ça­lı­şı­yor, bir de gö­rü­yor­lar­mış gi­bi ka­ti yo­rum­lar ya­pı­yor­lar” de­di. Ba­şa­rı­la­rı­nı kö­mü­re ve una bağ­la­yan­la­rın mil­le­ti aşa­ğı­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: “AK Par­ti ne­den bu ka­dar oy alı­yor­muş, ney­miş kö­mür da­ğı­tı­yor­muş, un da­ğı­tı­yor­muş, yok­su­lu, yok­sul­lu­ğu is­tis­mar edi­yor­muş, her ki­şi­ye bir ta­ne Cum­hu­ri­yet al­tı­nı ve­ri­yor­muş, va­roş­la­rı is­tis­mar edi­yor­muş, söy­le­dik­le­ri bu... Bun­dan fark­lı bir şey duy­du­nuz mu bun­lar­dan? Mil­le­tin ze­ka­sı­nı, fe­ra­se­ti­ni, ha­ki­mi­ye­ti­ni ka­ra­rı­nı ve ter­ci­hi­ni aşa­ğı­la­ma­ya, tah­ki­re ka­dar gö­tü­rü­yor­lar işi. ‘Gö­be­ği­ni ka­şı­yan­lar oy ve­ri­yor AK Par­ti’ye’ di­yor­lar. ‘Bu ül­ke­nin zen­ci­le­ri oy ve­ri­yor’ di­yor­lar. Ama mil­let bun­la­rı yut­mu­yor ve eli­nin ter­siy­le to­ka­dı atı­yor ve san­dı­ğa da gö­mü­yor. Bu mil­let bir çu­val kö­mü­re, bir çu­val una oyu­nu sat­ma­ya­cak ka­dar onur­lu­dur, gu­rur­lu­dur, iş­te bi­ri­le­ri­nin gör­me­di­ği bu­dur.” BAŞ­BA­KAN ER­DO­ĞAN’DAN > DTP’YE: Kim­lik si­ya­se­ti iz­li­yorlar. Be­nim kim­lik si­ya­se­ti so­ru­num yok ar­ka­daş. Be­nim, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı so­ru­num var. Sor­du­ğun za­man Mec­lis’te Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı so­ru­num yok, di­yor, bay­rak nok­ta­sın­da, dev­let nok­ta­sın­da prob­le­mim yok di­yor. Çık bu­nu açık­ça mil­le­te söy­le, yok söy­le­ye­mez. Çün­kü emir fark­lı yer­den ge­li­yor da on­dan. > ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ’NE: 14 Mart’ta kay­be­den Tür­ki­ye ol­du. Ama kay­bet­ti­ren­ler Tür­ki­ye’ye bu­nun he­sa­bı­nı ve­re­cek­ler. Ben par­ti­min, par­ti­li­le­ri­min la­ik kar­şı­tı ol­du­ğu­nu ka­bul et­mi­yo­rum. Bu­nu söy­le­yen­ler bir if­ti­ra­nın için­de­dir­ler. Ba­şör­tü­lü ola­nı, ör­tü­ne­ni la­ik­lik kar­şı­tı gös­te­ren­ler bu­gün de or­ta­ya çık­sın­lar, gün­de­me iliş­kin ko­nuş­sun­lar da gö­re­lim, onu da gö­re­lim. Biz, hep in­san odak­lı ol­duk. > BAN­KA­LA­RA: Fır­sat­çı­la­rın bir kez da­ha iş ba­şın­da ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Kri­zi ken­di­le­ri için fır­sa­ta dö­nüş­tür­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­lar var. Bu­ra­da kre­di­yi ge­ri ça­ğır­ma olay­la­rı, ve­sa­ire bu tür yan­lış­lık­lar var. Dar gün­de o mü­te­şeb­bi­sin, gi­ri­şim­ci­nin ya­nın­da yer al­ma­yan bu dar gün­ler aşıl­dı­ğı za­man on­la­rın ka­pı­sı­na gi­de­cek­tir. Ben de şim­di on­la­ra ses­le­ni­yo­rum. O za­man siz de on­la­rı ka­pı­nız­da bek­le­tin. ‘Ku­su­ra bak­ma gü­le gü­le’ de­yin. Me­rak et­me­yin, o gün­ler de ge­le­cek. > IMF’YE: Biz IMF’ye kar­şı ve düş­ma­nı de­ği­liz. Şu an­da IMF ile ma­sa­da­yız, ko­nu­şu­yo­ruz. Ma­yıs’tan be­ri ko­nu­şu­yo­ruz. Ama ül­ke­nin çı­kar­la­rı­na ol­ma­ya­cak bir an­laş­ma­ya biz im­za ata­ma­yız. Bu­nu ben ABD’de IMF Baş­ka­nı’na söy­le­dim. Ar­ka­daş­la­rım şu an­da on­la­rın ekip­le­riy­le ça­lı­şı­yor. Ken­di­le­ri­ne ba­zı il­ke­le­ri­mi­zi açık­la­dı­lar. Bu il­ke­ler­den ta­viz ver­me­miz müm­kün de­ğil. > YA­ZAR­LA­RA: Kriz­de ‘ni­çin hü­kü­met re­form pa­ke­ti­ni açık­la­mı­yor?’ di­yor­lar. İl­la bu­nun adı am­ba­laj­lı bir pa­ket mi ola­cak. Biz uy­gu­la­ma­ya baş­la­dık bi­le, ama far­kın­da de­ğil­se­niz ben ne ya­pa­yım. Yağ­mur­da yü­rü­yüp ıs­lan­ma­mak müm­kün de­ğil. An­cak biz her du­rum için se­nar­yo­la­rı­mı­zı ha­zır­la­dık, ön­lem­le­ri ko­nuş­tuk, is­ti­şa­re et­tik ve eko­no­mi­nin bü­tün ak­tör­le­riy­le gö­rüş alışve­ri­şin­de bu­lun­duk.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT