BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ra­go­nes çor­ba­yı iç­ti

A­ra­go­nes çor­ba­yı iç­ti

Ka­dı­köy’e ki­mi­le­ri­ne gö­re ka­ğıt üze­rin­de fa­vo­ri ola­rak ge­len Be­şik­taş, 10 ki­şi kal­dık­tan son­ra F.Bah­çe’ye fut­bo­luy­la de­ğil ama sun­du­ğu po­zis­yon­lar­la mah­kum kal­dı. Ara­go­nes, ne ka­dar eleş­ti­ri­lir­se eleş­ti­ril­sin bu­gü­ne ka­dar hep plan­lı, sis­tem­li ama özel­lik­le Alex‘in var­lı­ğın­dan is­te­ni­le­ni oy­na­ta­ma­mış bir tek­nik di­rek­tör­dü.Ka­dı­köy’e ki­mi­le­ri­ne gö­re ka­ğıt üze­rin­de fa­vo­ri ola­rak ge­len Be­şik­taş, 10 ki­şi kal­dık­tan son­ra F.Bah­çe’ye fut­bo­luy­la de­ğil ama sun­du­ğu po­zis­yon­lar­la mah­kum kal­dı. Ara­go­nes, ne ka­dar eleş­ti­ri­lir­se eleş­ti­ril­sin bu­gü­ne ka­dar hep plan­lı, sis­tem­li ama özel­lik­le Alex‘in var­lı­ğın­dan is­te­ni­le­ni oy­na­ta­ma­mış bir tek­nik di­rek­tör­dü. De­niz­li ise hay­li de­rin­li­ği­ne zen­gin kad­ro­su­nu, ala­bo­ra sis­tem­le kar­ma­ka­rı­şık ede­rek oy­na­tı­yor­du. İş­te Be­şik­taş’ın bu olum­suz­lu­ğu göz­ler­den kaç­mış­tı fa­vo­ri gös­te­ri­lir­ken. De­niz­li‘nin ha­ke­min ilk yan­lış sa­rı kar­tı yü­zün­den oyun­dan at­tı­ğı Cis­se ile 10 ki­şi ka­lan Be­şik­taş’ta, Nob­re‘yi Gök­han‘ın ko­ri­do­ru­na mu­ha­fız ola­rak dik­me­si, fut­bol tek­ni­ği açı­sın­dan bir ci­na­yet­ti. Bu­na kar­şı ni­ha­yet Alex‘i oyun­dan alan Ara­go­nes, 60. da­ki­ka­dan son­ra F.Bah­çe’nin ek­sik ra­ki­bi kar­şı­sın­da faz­la adam­la hü­cu­ma gi­de­bil­me­si­ni sağ­la­dı. Tür­ki­ye’de­ki fut­bol oto­ri­te­le­ri­ne bu ma­çın Alex‘li ve Alex‘siz bö­lüm­le­ri­ni dik­kat­le iz­le­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim. Ta­bii iz­le­dik­le­ri­ni an­la­ya­bi­lir­ler­se, gü­nü­müz fut­bo­lu­nu da öğ­ren­miş ola­cak­lar­dır. F.Bah­çe, ken­di sa­ha­sın­da oy­na­ma­sı­na rağ­men bel­li oyun pren­sip­le­ri­ne bağ­lı ola­rak kur­gu­lan­dı­ğın­dan, pal­dır kül­dür oy­na­mak ye­ri­ne cid­di şe­kil­de kon­trol­lü oy­na­ma­ya, özel­lik­le ra­ki­bi­ne ye­di­ği gol ha­riç kon­tra­tak im­ka­nı ver­me­den oy­na­ya­bil­di. Bu­na kar­şı­lık Be­şik­taş, ki­min ne­re­de ne oy­na­dı­ğı­nın bel­li ol­ma­yı­şı se­be­biy­le be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­mış­ken, ka­le­ci de­ga­jın­dan gol yi­ye­bi­le­cek bir ta­kım ol­du­ğu­nu bir ke­re da­ha gös­ter­di. Hem de yu­ka­rı­da de­ğin­di­ğim gi­bi de­rin­li­ği­ne zen­gin kad­ro­su­na rağ­men. Bir Ara­go­nes‘in yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le­re ba­kın, bir de De­niz­li‘nin­ki­ne. Ken­di ta­kı­mı­nın en iyi oyun­cu­su Ek­rem‘i çı­kar­dı De­niz­li ve yük­le­nir­ken iş yap­ma­sı bek­le­nen Nob­re‘yi de ya­nı­na al­dı. Ama Ara­go­nes, Alex‘i oyun­dan ala­rak sa­vun­ma­sı­nın önü­nü ade­ta taş­laş­tır­dı. Dün ak­şam­ki der­bi, us­ta bir ya­ban­cı tek­nik di­rek­tör­le ma­ce­ra­cı bir yer­li ho­ca­nın gös­te­ri­si idi. Ta­bi­i, du­ran top, şu ve­ya bu, ama Güi­za‘nın ka­çır­dık­la­rı­nı he­sap eder­sek, F.Bah­çe ma­çı ka­zan­ma­sı da­ha do­ğal olan ta­kım­dı. An­cak Bün­ya­min Ge­zer‘e ve de ma­ra­ton tri­bü­nü önün­de­ki yar­dım­cı­sı­na Be­şik­taş’ın ip­tal et­tik­le­ri go­lü­nü bir da­ha iz­le­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim. Ay­nı Bün­ya­min Ge­zer‘e, Lu­ga­no‘nun top yok­ken Nob­re‘ye yap­tı­ğı ha­re­ke­ti fa­ul­le de­ğer­len­di­rip, ne­den sa­rı kart gös­ter­me­di­ği­ni sor­mak is­te­rim. İş­te ba­zen so­nu­ca te­sir eden ha­kem ha­ta­la­rı da olu­yor ama bu F.Bah­çe’nin ga­li­bi­ye­ti­ne, he­le he­le Ara­go­nes‘e hiç göl­ge dü­şür­mez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT