BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan için yo­ğun dip­lo­ma­si

Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan için yo­ğun dip­lo­ma­si

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si­nin Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da, Hin­dis­tan-Pa­kis­tan ger­gin­li­ği­nin so­na er­di­ril­me­si için yo­ğun bir te­le­fon dip­lo­ma­si­si yap­tı.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si­nin Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da, Hin­dis­tan-Pa­kis­tan ger­gin­li­ği­nin so­na er­di­ril­me­si için yo­ğun bir te­le­fon dip­lo­ma­si­si yap­tı. Ön­ce­ki gün Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı ile te­le­fon gö­rüş­me­si ya­pan Er­do­ğan dün de İs­ra­il Baş­ba­ka­nı, BM Ge­nel Sek­re­te­ri ve İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı ile gö­rüş­tü. Er­do­ğan, li­der­le­ri ger­gin­li­ğin da­ha da tır­man­ma­dan gi­de­ril­me­si için or­tak ça­ba gös­ter­me­ye da­vet et­ti. Er­do­ğan, Hin­dis­tan’da­ki te­rör sal­dı­rı­sı­nın ar­dın­dan Hin­dis­tan Baş­ba­ka­nı Sing’i de te­le­fon­la ara­ya­rak, ta­zi­ye di­lek­le­ri­ni ilet­miş­ti. Er­do­ğan, te­rö­re kar­şı or­tak mü­ca­de­le­de Tür­ki­ye’nin iş­bir­li­ği ve da­ya­nış­ma için­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT