BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “SU­DA BÜ­YÜ­YEN O­YUN­CAK” ­ne­re­dey­se ço­cu­ğu öl­dü­re­cek­ti

“SU­DA BÜ­YÜ­YEN O­YUN­CAK” ­ne­re­dey­se ço­cu­ğu öl­dü­re­cek­ti

Edir­ne’nin Uzun­köp­rü il­çe­sin­de il­köğ­re­tim bi­rin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si, 1 san­ti­met­re olan, su­ya atıl­dı­ğın­da ise 7-8 san­ti­met­re­ye ula­şan kim­ya­sal içe­rik­li oyun­ca­ğı suy­la için­ce has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.Edir­ne’nin Uzun­köp­rü il­çe­sin­de il­köğ­re­tim bi­rin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si, 1 san­ti­met­re olan, su­ya atıl­dı­ğın­da ise 7-8 san­ti­met­re­ye ula­şan kim­ya­sal içe­rik­li oyun­ca­ğı suy­la için­ce has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. 7 ya­şın­da­ki Es­ra Ku­zu­cuk, “bü­yü­yen eğ­len­ce” ad­lı kim­ya­sa­lı okul­da suy­la iç­ti. Öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan kus­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan ço­cuk, da­ha son­ra Uzun­köp­rü Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­si­ne kal­dı­rıl­dı. Ku­zu­cuk, bu­ra­da ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Trak­ya Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’nde te­da­vi al­tı­na alın­dı. Trak­ya Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç Dr. Bur­han Ak­su, Ku­zu­cuk ile ay­nı gün­de, Uzun­köp­rü’de ay­nı kim­ya­sa­lı yu­tan 2 ço­cu­ğun da­ha has­ta­ne­ye ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Bu tür oyun­cak­la­rın ço­cuk sağ­lı­ğı için her za­man risk ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de eden Ak­su, “Ori­ji­nal bo­yu­tun­day­ken ka­zay­la yu­tu­lan oyun­cak, mi­de sı­vı­sıy­la şi­şip bü­yü­me­ye baş­lı­yor. Bu­nun so­nu­cun­da ise mi­de ve ba­ğır­sak­la­rı pat­la­ta­bi­lir, ne­fes bo­ru­su­nu tı­ka­ya­rak ölüm­le­re yol aça­bi­lir. Bu oyun­cak­la­rın sa­tıl­ma­sı ve te­le­viz­yon­lar­da rek­la­mı­nın ya­pıl­ma­sı en­gel­len­me­li. Biz has­ta­ne yö­ne­ti­mi ola­rak ko­nu­yu İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne ilet­tik” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT