BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mendil satarken üşüdü havalandırmada ısındı!

Mendil satarken üşüdü havalandırmada ısındı!

Ereğ­li’de ya­şa­yan Ka­dir Vu­ru­cu, okul harç­lı­ğı­nı çı­kar­ma­ya ça­lış­tı­ğı so­kak­ta üşü­yün­ce ya­kın­da bu­lu­nan bir pas­ta­ne­nin ha­va­lan­dır­ma­sı­na mi­nik be­de­ni­ni yas­la­dı.> Onur Al­tın­dağ ZON­GUL­DAK İHA Ereğ­li’de ya­şa­yan Ka­dir Vu­ru­cu, okul harç­lı­ğı­nı çı­kar­ma­ya ça­lış­tı­ğı so­kak­ta üşü­yün­ce ya­kın­da bu­lu­nan bir pas­ta­ne­nin ha­va­lan­dır­ma­sı­na mi­nik be­de­ni­ni yas­la­dı. Vü­cu­du­nu ha­va­lan­dır­ma­nın sı­cak ha­va­sın­da ısı­tan Ka­di­r’­i gö­ren va­tan­das­lar şaş­kın­lık içe­ri­sin­de du­ru­mu iz­le­di. 10 kar­de­şi bu­lu­nan Ka­di­r’­in ba­ba­sı­nın dü­ğün­ler­de klar­net ça­la­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di. Kü­çük ço­cuk, hergün men­dil sa­ta­rak ka­zan­dı­ğı 1 YTL’­yi okul­da ken­di­si­ne harç­lık ya­ptığı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT