BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Keş­ke ye­şil ot ol­say­dım!”

“Keş­ke ye­şil ot ol­say­dım!”

Haz­re­ti Ebu Be­kir son ne­fes­ten çok kor­kar­dı, dal­da bir kuş gö­rün­ce, “Ne mut­lu sa­na ey kuş, di­le­di­ğin da­la ko­nar, di­le­di­ğin mey­ve­le­ri yer­sin, kı­ya­met gü­nü he­sa­ba çe­kil­mez, azap gör­mez­sin, keş­ke, se­nin gi­bi bir kuş ol­say­dım” der­di. Bir ke­re de, “Keş­ke bir ye­şil ot olay­dım da, hay­van­lar be­ni yi­yey­di, böy­le­ce, kı­ya­met­te he­sa­ba çe­kil­me­sey­dim” bu­yur­du.Haz­re­ti Ebu Be­kir son ne­fes­ten çok kor­kar­dı, dal­da bir kuş gö­rün­ce, “Ne mut­lu sa­na ey kuş, di­le­di­ğin da­la ko­nar, di­le­di­ğin mey­ve­le­ri yer­sin, kı­ya­met gü­nü he­sa­ba çe­kil­mez, azap gör­mez­sin, keş­ke, se­nin gi­bi bir kuş ol­say­dım” der­di. Bir ke­re de, “Keş­ke bir ye­şil ot olay­dım da, hay­van­lar be­ni yi­yey­di, böy­le­ce, kı­ya­met­te he­sa­ba çe­kil­me­sey­dim” bu­yur­du. Cü­neyd-i Bağ­da­dî haz­ret­le­ri­ne bir gün bir pa­paz ge­le­rek sor­du: - Yâ Cü­neyd sen mi üs­tün­sün ben mi? - Bu su­âli­nin ce­va­bı­nı an­cak ya­rın ve­re­bi­li­rim! Er­te­si gün pa­paz gel­di­ğin­de Cü­neyd-i Bağ­da­dî haz­ret­le­ri­nin ve­fât et­miş ol­du­ğu­nu gö­rün­ce, ta­bu­tu­nun ya­nı­na va­ra­rak, “Yâ Cü­neyd, ba­na bu­gün gel­me­mi söy­le­miş­tin” de­di. Cü­neyd-i Bağ­dâ­dî haz­ret­le­ri, ta­but­tan ba­şı­nı kal­dı­rıp, “Bir kim­se­nin üs­tün­lü­ğü son ne­fes­te bel­li olur. Öl­me­den ön­ce, son ne­fes­te îmân­la gi­dip git­me­ye­ce­ği­mi bil­me­di­ğim için dün­kü su­âli­nin ce­va­bı bu­gü­ne kal­dı. El­ham­dü­lil­lah îmân­la öl­düm. Sen­den üs­tün ol­du­ğu­mu söy­le­ye­bi­li­rim” de­di. Ha­li­fe Haz­ret-i Ömer, Haz­re­ti Sa’d’ı, İran’ı fet­het­mek­le va­zi­fe­len­dir­di­ğin­de, baş­ku­man­dan ola­rak ken­di­si­ni gön­de­rir­ken, bu­yur­du ki: - Yâ Sa’d, Re­sû­lul­la­hın da­yı­sı­yım di­ye sa­kın gu­rur­lan­ma! İn­san­la­rın üs­tün­lük­le­ri son ne­fes­le­rin­de bel­li olur. Al­la­hü teâ­lâ kö­tü­lü­ğü an­cak iyi­lik ile yok eder. Al­la­hü te­âlâ­ya kul­luk­tan baş­ka bağ yok­tur. Düş­ma­nın çok­lu­ğun­dan de­ğil, Al­lah­tan kork. Na­ma­zı­nı­zı mun­ta­zam kı­lın! Or­dun­da, gü­nâh iş­le­yen as­ker bu­lun­ma­sın! Gü­nâh iş­le­yen­le­ri he­men uzak­laş­tır! Al­la­hın Re­sû­lü ne yap­tıy­sa, na­sıl ha­re­ket et­tiy­se sen de öy­le yap! Sab­rı el­den bı­rak­ma! Ab­dül­hâ­lık Gonc­dü­vâ­nî haz­ret­le­ri, duâ­sı mak­bûl bir zât idi. İn­san­lar, du­âsı­nı ala­bil­mek için uzak yer­ler­den ge­lir­ler­di. Bir gün bi­ri­si ge­lip; - Efen­dim, son ne­fes­te se­lâ­met­le gi­de­bil­me­miz için du­â bu­yu­run, de­di­ğin­de; - Her kim farz­la­rı edâ et­tik­ten son­ra, du­â eder­se duâ­sı ka­bûl olur. Sen farz­dan son­ra du­â eder­ken bi­zi de ha­tır­lar­san biz de se­ni ha­tır­la­rız. Bu du­rum hem si­zin, hem de bi­zim için duâ­nın ka­bûl ol­ma­sı­na ve­sî­le olur, bu­yur­du. >> Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT