BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­yam ikiz­le­rin­den bi­ri ame­li­yat sı­ra­sın­da öl­dü

Si­yam ikiz­le­rin­den bi­ri ame­li­yat sı­ra­sın­da öl­dü

Bir haf­ta ön­ce dün­ya­ya ge­len ya­pı­şık ikiz­ler­den Hope isimli bebek, ameliyattan çıkamadıBir haf­ta ön­ce dün­ya­ya ge­len ya­pı­şık ikiz­ler­den Hope isimli bebek, ameliyattan çıkamadı İn­gil­te­re­’de, bir haf­ta ön­ce dün­ya­ya ge­len si­yam ikiz­le­ri­ni ayır­mak için ya­pı­lan ame­li­yat­ta, ikiz­ler­den biri öl­dü. Dok­tor­lar, Fa­ith ve Ho­pe adı ve­ri­len si­yam ikiz­le­ri­nin du­ru­mu­nun kö­tü­leş­me­si üze­ri­ne ön­ce­ki gün ame­li­ya­ta ka­rar ver­miş­ler­di. Gö­ğüs­le­rin­den ya­pı­şık ve tek ka­ra­ci­ğer­le­ri bu­lu­nan be­bek­le­rin ay­rı kalp­le­re sa­hip ol­ma­sı, dok­tor­la­ra ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ola­ca­ğı umu­du ver­miş­ti. Has­ta­ne yet­ki­li­le­ri, kız be­bek­ler­den Ho­pe’un ame­li­ya­tın ar­dın­dan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, Fa­it­h’­in du­ru­mun­da de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. 18 ya­şın­da­ki an­ne Lau­ra Wil­li­am­s’­ın be­bek­le­ri­ni ayır­mak için ya­pı­lan ame­li­ya­ta 40 ka­dar dok­tor, hem­şi­re ve sağ­lık per­so­ne­li ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT