BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BNP Pa­ri­bas, “Yı­lın G­lo­bal Ban­ka­sı”

BNP Pa­ri­bas, “Yı­lın G­lo­bal Ban­ka­sı”

Dün­ya­nın önem­li eko­no­mi ya­yın­la­rın­dan bi­ri olan The Ban­ker der­gi­si, BNP Pa­ri­bas’yı “2008 Yı­lı­nın Glo­bal Ban­ka­sı” seç­ti.Dün­ya­nın önem­li eko­no­mi ya­yın­la­rın­dan bi­ri olan The Ban­ker der­gi­si, BNP Pa­ri­bas’yı “2008 Yı­lı­nın Glo­bal Ban­ka­sı” seç­ti. Der­gi­nin dü­zen­le­di­ği do­ku­zun­cu Ban­ka­cı­lık ödül­le­rin­de mev­du­at bü­yük­lü­ğü açı­sın­dan “Yı­lın Glo­bal Ban­ka­sı” ödü­lü­nü ka­za­nan BNP Pa­ri­bas ay­rı­ca “Ba­tı Av­ru­pa’nın En İyi Ban­ka­sı” ve “Fran­sa’nın En İyi Ban­ka­sı” ödül­le­ri­nin de sa­hi­bi ol­du. BNP Pa­ri­bas CE­O’su Ba­udou­in Prot, “BNP Pa­ri­bas’nın sağ­lam iş mo­de­li bü­tün fa­ali­yet alan­la­rı­mız­da her za­man güç­lü ve çe­şit­li­lik ar­ze­den ka­zanç sağ­la­mış­tır. Bu­nu mü­kem­mel stra­te­jik iş­bir­lik­le­ri­mi­ze ve ekip­le­ri­mi­zin ka­li­te­si­ne borç­lu­yuz. BNP Pa­ri­bas, risk po­li­ti­ka­sı kül­tü­rü­ne sı­kı sı­kı­ya bağ­lı kal­ma­sı ve ma­li­yet­le­ri­ni iyi kon­trol et­me­si sa­ye­sin­de bu dö­nem­de de or­ga­nik bü­yü­me­si­ni sür­dü­re­bi­le­cek bir ko­num­da kal­ma­yı ba­şar­mış­tır” de­di. TEB İ­LE OR­TAK­LIK YAP­MIŞ­TI BNP Pa­ri­bas CE­O’su P­rot, ban­ka­nın 85 ül­ke­de 171 bin­den faz­la ça­lı­şa­nı i­le var­lık gös­ter­di­ği­ni, Tür­ki­ye’de de 2005 yı­lın­da Türk E­ko­no­mi Ban­ka­sı (TEB) i­le st­ra­te­jik or­tak­lık ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ha­tır­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT