BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­fuk Ö­te­si’ne ­hü­zün­lü ve­da

U­fuk Ö­te­si’ne ­hü­zün­lü ve­da

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da kay­bet­ti­ği­miz Ga­ze­te­ci Ke­mal Çap­raz’ın tam 7 yıl hiç a­ra ver­me­den çı­kar­dı­ğı U­fuk Ö­te­si ga­ze­te­si, E­kim-­Ka­sım 2008 sa­yı­sı i­le ya­yın ha­ya­tı­na ve­da et­ti.> Hü­da­ven­di­gar O­nur İ­HA ­ Geç­ti­ği­miz ay­lar­da kay­bet­ti­ği­miz Ga­ze­te­ci Ke­mal Çap­raz’ın tam 7 yıl hiç a­ra ver­me­den çı­kar­dı­ğı U­fuk Ö­te­si ga­ze­te­si, E­kim-­Ka­sım 2008 sa­yı­sı i­le ya­yın ha­ya­tı­na ve­da et­ti. Son de­fa “Ke­mal Çap­raz Ö­zel Sa­yı­sı” i­le o­kur­la­rı­nın kar­şı­sı­na çı­kan ga­ze­te­de, Ke­mal Çap­raz’ın a­i­le­si, ya­kın­la­rı, se­ven­le­ri ve gö­nül­daş­la­rı­nın ka­le­me al­dı­ğı ya­zı­lar yer al­dı. Av­ru­pa’dan, KKTC’ye ve Kı­rım’a ka­dar bü­tün Türk yurt­la­rın­da be­ğe­ni­le­rek ta­kip e­di­len U­fuk Ö­te­si ga­ze­te­sin­de bir ve­da top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Kı­rımlıların Bah­çe­sa­ray der­gi­si de son sa­yı­sı­nı Ke­mal Çap­raz’a a­yır­dı. Bu a­ra­da mer­hum Ke­mal Çap­raz hak­kın­da bir bel­ge­sel ha­zır­lan­dı. Bel­ge­sel­de Çap­raz’ın ha­ya­tı ve Türk dün­ya­sı hak­kın­da yap­tı­ğı fa­a­li­yet­lerle ilgili bil­gi ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT