BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AVRUPA HASTASI!

AVRUPA HASTASI!

Fi­nal Fo­ur he­de­fiy­le yo­la çı­kan lig lideri E­fes, D­robn­jak ve Ham­monds tak­vi­ye­siy­le git­ti­ği Par­ti­zan dep­las­ma­nın­dan 83-77 ye­nik ayrıldıSA­VUN­MA EV­LE­RE ŞEN­LİK Av­ru­pa Li­gi’n­de g­rup­tan çı­ka­bil­mek i­çin mut­lak ka­zan­mak zo­run­da o­lan E­fes, dep­las­man­da Par­ti­zan’a 83-77 mağ­lup ol­du. Ma­ça Ra­ko­çe­vic ve Bo­zic’in bas­ket­le­riy­le baş­la­yan Par­ti­zan’a, Ka­ya ve Vu­ja­nic’le kar­şı­lık ve­ren E­fes, 8. da­ki­ka­da 14-12 ge­ri­dey­di. An­cak T­rip­ko­vic’le 7-2’lik se­ri ya­ka­la­yan ev sa­hi­bi, ilk pe­ri­yo­du 21-14 ön­de ta­mam­la­dı. İ­kin­ci çey­re­ğe S­hum­pert’in bas­ke­tiy­le gi­ren la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, V­ra­nes’i dur­du­ra­ma­yın­ca 15. da­ki­ka­da fark 8 sa­yı­ya (28-20) yük­sel­di. E­fes, Ka­ki­o­u­zis ve Vu­ja­nic’le to­par­lan­sa da dev­re 40-36 Par­ti­zan le­hi­ne so­nuç­lan­dı. S­AL­LA­DI A­MA YI­KA­MA­DI İ­kin­ci ya­rı­ya 9-2’lik se­riy­le gi­ren Par­ti­zan, üst üs­te hü­cum­lar­dan boş dö­nen E­fes kar­şı­sın­da far­kı gi­de­rek aç­tı: 51-38. Er­gin A­ta­man’ın Ka­ya Pe­ker’i ke­na­ra a­lıp, Si­nan Gü­ler’i o­yu­na sür­me­si ve he­men ar­dın­dan al­dı­ğı mo­la da Par­ti­zan’ı dur­du­ra­ma­dı: 56-47. Ü­çün­cü çey­rek i­se 61-51 Sırp ta­kı­mı le­hi­ne ge­çil­di. Fi­nal bö­lü­mü­nün he­men ba­şın­da far­kı 14 sa­yı­ya (69-55) çı­ka­ran Par­ti­zan kar­şı­sın­da son 1 da­ki­ka­ya gi­ri­lir­ken far­kı 5 sa­yı­ya in­di­ren E­fes o­yu­na or­tak ol­du: 75-70. An­cak fa­ul a­tış­la­rı­nı Ra­sic’le sa­yı­ya çe­vi­ren ev sa­hi­bi kar­şı­laş­ma­dan 83-77 ga­lip ay­rıl­dı. SALON: Pionir HAKEMLER: N.Zavlanos (Yun) ** F.Facchini (İta) ** E.Perez (İsp) ** PARTİZAN: Tepic *** 11 Lasme *** 11 Bozic * 3 Vesely ** 6 Rakoçevic * 2 Vranes ** 7 Rasic *** 18 Tripkovic ** 9 Velickovic ** 10 Vitkovac ** 6 Milosevic * EFES: Vujanic ** 8 Smith ** 12 Thornton ** 7 Kerem *** 14 Kaya * 4 Kakiouzis ** 7 Shumpert *** 13 Hammonds ** 7 Ender * Drobnjak * 2 Sinan * 3 İLK YARI: 40-36 Partizan lehine PERİYOTLAR: 21-14, 19-22 21-15, 22-26
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT