BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak, PKK’yı gözetleyecek

Irak, PKK’yı gözetleyecek

I­rak hü­kü­me­ti, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK un­sur­la­rı­nın sı­nır­dan Tür­ki­ye’ye sız­ma­la­rı­nı ön­le­mek i­çin 540 ki­lo­met­re­lik Ku­zey I­rak hat­tı­na gö­zet­le­me ve ta­kip ku­le­le­ri in­şa e­di­yor.



I­rak hü­kü­me­ti, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK un­sur­la­rı­nın sı­nır­dan Tür­ki­ye’ye sız­ma­la­rı­nı ön­le­mek i­çin 540 ki­lo­met­re­lik Ku­zey I­rak hat­tı­na gö­zet­le­me ve ta­kip ku­le­le­ri in­şa e­di­yor. I­rak Or­du­su Sı­nır Mu­ha­fız Bir­li­ği Ko­mu­ta­nı Ge­ne­ral Muh­sin Ab­dül­ha­san, PKK’nın ha­re­ket­le­ri­ni ya­kın­dan iz­le­ye­cek ter­mal ka­me­ra­lar­la do­na­tıl­mış top­lam 28 ay­rı ku­le­den o­lu­şa­cak gö­zet­le­me mer­ke­zi­nin ya­kın ta­rih­te so­na e­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ge­ne­ral Ab­dül­ha­san, “Ku­le­le­rin in­şa­sı sı­ra­sın­da Tür­ki­ye’den, ‘Bun­lar Peş­mer­ge ku­le­si’ şek­lin­de i­ti­raz­lar gel­di. An­cak gö­zet­le­me ku­le­le­ri­nin mer­ke­zi hü­kü­me­tin kont­ro­lün­de ol­du­ğu­nu ve i­çin­de mer­ke­zi güç­le­rin bu­lu­na­ca­ğı­nı bil­dir­dik­ten son­ra yan­lış an­la­şıl­ma or­ta­dan kalk­tı. Bu ku­le­ler­de bin 500 uz­man gü­ven­lik ti­mi gö­rev a­la­cak. Her­han­gi bir o­lay kar­şı­sın­da Tür­ki­ye’de­ki ka­ra­kol­la­ra a­cil u­ya­rı sin­ya­li gi­de­cek” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT