BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÂBE’DE MUHTEŞEM CUMA

KÂBE’DE MUHTEŞEM CUMA

Hac i­ba­de­ti­ni i­fa et­mek i­çin mu­kad­des bel­de­le­re ko­şan mil­yon­lar­ca ha­cı a­da­yı, Arafat için yola çıkmadan önce Ka­be­-i Mu­az­za­ma’da son cu­ma na­ma­zlarını kıl­dı.> ­Meh­met Ko­ca-­Şük­rü Ci­do İs­ma­il Mah­no­li MEK­KE Hac i­ba­de­ti­ni i­fa et­mek i­çin mu­kad­des bel­de­le­re ko­şan mil­yon­lar­ca ha­cı a­da­yı, Arafat için yola çıkmadan önce Ka­be­-i Mu­az­za­ma’da son cu­ma na­ma­zlarını kıl­dı. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­len mil­yon­lar­ca ha­cı adayı dün Ara­fat’a çık­ma­dan ön­ce bü­yük bir he­ye­can ya­şa­dı. İs­lam âle­mi­nin kıb­le­gâ­hı Ka­be-i Mu­az­za­ma’da cu­ma na­maz­la­rı­nı eda eden ha­cı aday­la­rı, Ara­fat’a çık­mak için ha­zır­lık yap­ma­ya baş­la­dı. Bu­gün hac iba­de­ti için ih­ra­ma gi­re­cek olan ha­cı aday­la­rı Ka­be-i Mu­az­za­ma’yı ta­vaf et­tik­ten ve say yap­tık­tan son­ra ka­fi­le­ler ha­lin­de Ara­fat’a ha­re­ket ede­cek. Ge­ce­yi Ara­fat’ta ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan ça­dır­lar­da ge­çi­re­cek olan ha­cı aday­la­rı iba­det ve dua­lar­la meş­gul ola­cak­lar. Ha­cı aday­la­rı Ara­fat’ta ya­rın öğ­le vak­ti ezan okun­duk­tan son­ra öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rı­nı bir­leş­ti­ri­le­rek kı­la­cak. Na­maz­dan son­ra ise Vak­fe­ye du­ra­cak­lar. Ha­cı aday­la­rı da­ha son­ra ise ak­şam sa­at­le­rin­de yi­ne ka­fi­le­ler ha­lin­de Müz­de­li­fe’ye ge­çe­cek­ler. Ha­cı aday­la­rı bu­ra­da Mi­na’da şey­tan taş­la­mak için no­hut bü­yük­lü­ğün­de taş­lar­dan top­la­ya­cak geç va­kit­te de ak­şam na­ma­zı ile yat­sı na­ma­zı­nı (cem ederek) eda ede­cek­ler. Tür­ki­ye’den 100 bi­nin üze­rin­de ki­şi hac iba­de­ti­ni ya­pa­bil­mek için Mu­kad­des top­rak­lar­da bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT