BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Tür­ki­ye, kö­mür­den a­kar­ya­kıt ü­re­te­cek

­Tür­ki­ye, kö­mür­den a­kar­ya­kıt ü­re­te­cek

Dev­let P­lan­la­ma Teş­ki­la­tı, İTÜ ve Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri 6 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım yaparak 2 bin ton kö­mür­den 5 bin va­ril a­kar­ya­kıt el­de e­de­cekDev­let P­lan­la­ma Teş­ki­la­tı, İTÜ ve Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri 6 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım yaparak 2 bin ton kö­mür­den 5 bin va­ril a­kar­ya­kıt el­de e­de­cek > Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’nin ge­le­cek­te­ki ener­ji ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si, De­v­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı, Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri ye­ni pro­je­ye im­za ata­cak. Akar­ya­kıt, pet­rol ve pet­ro kim­ya ürün­le­ri­nin kö­mür­den üre­til­me­si­ni sağ­la­ya­cak pro­je ile Tür­ki­ye’nin ener­ji ge­le­ce­ği­nin kur­ta­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Pro­je kap­sa­mın­da 2 bin ton kö­mür­den 5 bin va­ril akar­ya­kıt el­de edil­me­si plân­la­nı­yor. İTÜ Ma­den Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Prof. Dr. Gü­ven Önal, “Kö­mür re­zerv­le­ri şu an 11 mil­yar ton bu ya­tı­rım­la bir­lik­te 40 mil­yar to­na ula­şa­bi­lir. 6 mil­yon do­lar­lık pro­je ile kö­mür­den üre­ti­len bir va­ril pet­ro­lün 30 do­la­ra mal ol­ma­sı­nı plan­lı­yo­ruz. Pro­je ba­şa­rı­lı olur­sa 3 bin 200 ka­lo­ri­lik 2 bin ton kö­mür­den 5 bin va­ril pet­rol üre­te­bi­le­ce­ğiz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT