BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hon­da yarıştan çekildi

Hon­da yarıştan çekildi

Tüm dün­ya­yı o­lum­suz et­ki­le­yen e­ko­no­mik k­riz, s­por dün­ya­sın­da da et­ki­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı.Tüm dün­ya­yı o­lum­suz et­ki­le­yen e­ko­no­mik k­riz, s­por dün­ya­sın­da da et­ki­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. O­to­mo­bil s­por­la­rın­da­ki en bü­yük or­ga­ni­zas­yon­lar­dan For­mu­la 1’de ya­rı­şan Hon­da, k­riz se­be­biy­le or­ga­ni­zas­yon­dan çe­kil­di­ği­ni a­çık­la­dı. Ja­pon O­to­mo­tiv Sa­na­yi de­vi Hon­da’da şir­ket üst yö­ne­ti­ci­si Ta­ke­o Fu­ku­i, Hon­da Ta­kı­mı’nı sat­mak gi­bi bir dü­şün­ce­le­ri­nin de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bu yıl Hon­da a­dı­na ya­rı­şan Jen­son But­ton i­le Ru­bens Ba­ric­hel­lo’nun a­kı­bet­le­ri de he­nüz bi­lin­mi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT