BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ab­dul­lah Gül Di­yar­ba­kır zi­ya­re­ti­ni er­te­le­di

Ab­dul­lah Gül Di­yar­ba­kır zi­ya­re­ti­ni er­te­le­di

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Kur­ban Bay­ra­mı’nda git­me­yi plan­la­dı­ğı Di­yar­ba­kır prog­ra­mı­nı, ku­la­ğın­da­ki ra­hat­sız­lı­ğın tek­rar et­me­si se­be­biy­le er­te­le­di.> Mu­am­mer Tan - AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Kur­ban Bay­ra­mı’nda git­me­yi plan­la­dı­ğı Di­yar­ba­kır prog­ra­mı­nı, ku­la­ğın­da­ki ra­hat­sız­lı­ğın tek­rar et­me­si se­be­biy­le er­te­le­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Gül’ün, Mart 2006 ta­ri­hin­de Tu­nus se­ya­ha­ti sı­ra­sın­da bir ku­lak ra­hat­sız­lı­ğı ge­çir­di­ği ve te­da­vi gör­dü­ğü ha­tır­la­tıl­dı. Bu ra­hat­sız­lı­ğı­nın ye­ni­den nük­set­me­si üze­ri­ne dok­tor­la­rın 15 gün sü­re­cek bir te­da­vi­ye baş­la­dık­la­rı ve bu sü­re içe­ri­sin­de uça­ğa bin­me­me­si­ni is­te­dik­le­ri vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız çok is­te­me­le­ri­ne rağ­men, Kur­ban Bay­ra­mı’nda Di­yar­ba­kır’a yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri se­ya­ha­ti er­te­le­mek du­ru­mun­da kal­mış­lar­dır” de­nil­di. Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mir de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ken­di­si­ne acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı gel­di­ğin­de mi­sa­fir­per­ver Di­yar­ba­kır hal­kı ken­di­si­ni ağır­la­ya­cak­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT