BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gökova korsan peşinde

Gökova korsan peşinde

Aden Kör­fe­zi’nde­ki NA­TO de­niz gü­cün­de gö­rev­li Türk fır­ka­tey­ni Gö­ko­va, kor­san sal­dı­rı­la­rı­nı püs­kürt­tüMal­ta ban­dı­ra­lı bir ti­ca­ri ge­mi­nin yar­dım çağ­rı­sı­nı a­lan TCG Gö­ko­va ge­mi­si, gön­der­di­ği he­li­kop­ter sa­ye­sin­de kor­san­la­ra a­it 15 a­det s­kiff ti­pi tek­ne­yi böl­ge­den u­zak­laş­tı­rıl­dı. > Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, NA­TO Dai­mi De­niz Gö­rev Gru­bu’nda gö­rev alan ‘TCG Gö­ko­va’nın, Aden Kör­fe­zi’nde iki ay­rı olay­da sü­rat bot­la­rıy­la ge­mi­le­re dü­zen­le­nen kor­san sal­dı­rı­la­rı­nı he­li­kop­ter kal­dı­ra­rak püs­kürt­tü­ğü­nü söy­le­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gü­rak, TSK’nın te­rör ör­gü­tü ile mü­ca­de­le­si­nin ar­tan bir ka­rar­lı­lık­ta de­vam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, 21 Ka­sım-5 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri­ni kap­sa­yan dö­nem­de, top­lam 46 iç gü­ven­lik ola­yı­nın mey­da­na gel­di­ği­ni, bu olay­lar­dan 17 pat­la­yı­cı mad­de ola­yın­dan 9 ta­ne­si­nin gü­ven­lik kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ye­rin­de im­ha edi­le­rek muh­te­mel za­yi­at­la­rın ön­len­di­ği­ni kay­det­ti. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, 21 Ka­sım’dan bu ya­na gü­ven­lik kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan 22 bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­su­bu­nun et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ğini, bun­lar­dan 3’ünün ölü ola­rak ele ge­çi­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Gü­rak, te­rö­rist­ler­den 14’ünün sağ ola­rak ya­ka­lan­dı­ğı­nı, 5’inin de tes­lim ol­du­ğu­nu söy­le­di. DE­NİZ HAY­DUT­LA­RI­NA GE­ÇİT YOK Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, NA­TO Dai­mi De­niz Gö­rev Gru­bu çer­çe­ve­sin­de gö­rev ya­pan TCG Gö­ko­va’nın fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne ge­mi­de şu ana ka­dar böl­ge­de bu­lun­mak­tan kay­nak­la­nan her­han­gi bir sağ­lık prob­le­mi ya­şan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. TCG Gö­ko­va ge­mi­si­nin gön­der­di­ği fa­ali­yet ra­po­run­dan bil­gi ak­ta­ran Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, TCG Gö­ko­va’nın 4 Ara­lık Per­şem­be gü­nü Mal­ta ban­dı­ra­lı bir ti­ca­ri ge­mi­den yar­dım çağ­rı­sı al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ti­ca­ri ge­mi­nin “skiff” ti­pi sü­rat­li kü­çük bot­lar­la ta­ciz edil­di­ği ve böl­ge­de 15 adet bu tip bot bu­lun­du­ğu bil­gi­si­nin TCG Gö­ko­va’ya ulaş­tı­ğı­nı an­la­tan Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, bu­nun üze­ri­ne ge­mi­de ko­nuş­lu AB212 ti­pi he­li­kop­te­rin kal­dı­rı­la­rak ti­ca­ri ge­mi­nin bu­lun­du­ğu böl­ge­ye sevk edil­di­ği­ni ve kü­çük bot­la­rın böl­ge­den uzak­laş­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, TCG Gö­ko­va’nın ben­zer yar­dım çağ­rı­la­rı­nı ay­nı gün al­ma­ya de­vam et­ti­ği­ni ve çağ­rı al­dı­ğı böl­ge­le­re yö­ne­le­rek muh­te­mel de­niz hay­dut­lu­ğu sal­dı­rı­la­rı­nın ön­len­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT