BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖCALAN YUNANİSTAN’A DAVA AÇTI: Beni Türklerden koruyamadınız!

ÖCALAN YUNANİSTAN’A DAVA AÇTI: Beni Türklerden koruyamadınız!

Te­rö­rist ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan, 1999 yı­lın­da il­ti­ca ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı­na rağ­men ya­ka­lan­ma­sın­da pa­yı bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Yu­na­nis­tan aley­hi­ne da­va aç­tı.Te­rö­rist ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan, 1999 yı­lın­da il­ti­ca ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı­na rağ­men ya­ka­lan­ma­sın­da pa­yı bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Yu­na­nis­tan aley­hi­ne da­va aç­tı. Öca­lan, Yu­nan dev­le­tin­den 20 bin eu­ro taz­mi­nat ta­lep edi­yor. Ya­zı­lı ola­rak ile­ti­len ta­lep­te, da­va­nın ka­za­nıl­ma­sı ha­lin­de bu pa­ra­nın Kürt hal­kı­nın mü­ca­de­le­si için ba­ğış­la­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Öca­lan’ın avu­ka­tı da, “Ati­na, PKK li­de­ri­ne iha­net et­ti” de­di.
Kapat
KAPAT