BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şafak Sezer Pal­ya­ço ol­du

Şafak Sezer Pal­ya­ço ol­du

Oyun­cu ol­ma­dan ön­ce pal­ya­ço­luk ya­pan Şa­fak ­Se­zer, ‘Kad­ri’nin Gö­tür­dü­ğü Ye­re Git’ fil­min­de ka­me­ra­la­rın kar­şı­sına ge­çe­rek ilk mes­le­ği­ni ic­ra et­tiBaş­rol­le­ri­ni Şa­fak Se­zer, Alp Kır­şan, Esin Ci­van­gil ve Ey­lem Şen­kal’ın oy­na­dı­ğı ‘Kad­ri’nin Gö­tür­dü­ğü Ye­re Git’ 16 Ocak 2009’da viz­yo­na gi­re­rek iz­le­yi­ci­le­ri­nin bol kah­ka­ka­lı bir yı­la baş­lan­gıç yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak. GERİ DÖNÜŞ YAPTI Fil­min baş­rol oyun­cu­su Şa­fak Se­zer ise oyun­cu­lu­ğa baş­la­ma­dan mes­lek ola­rak yap­tı­ğı pal­ya­ço­lu­ğu şim­di ‘Kad­ri’nin Gö­tür­dü­ğü Ye­re Git’ fil­min­de bu de­fa da ka­me­ra kar­şı­sın­da yap­tı. Mes­le­ğin­de­ki ba­şa­rı­sı­nı işi­ni çok sev­me­si­ne ve çok emek ver­me­si­ne bağ­la­yan Şa­fak Se­zer ‘Ben set­te ça­lı­şır­ken eğ­le­ne­bi­le­ce­ğim ve be­ni de gül­dü­ren rol­le­ri ka­bul edi­yo­rum. Çe­kim sı­ra­sın­da kah­ka­ha­lar yü­zün­den sık sık sah­ne­le­ri tek­rar­la­mak zo­run­da kal­dık’ de­di. Se­zer, pal­ya­ço ro­lü ile il­gi­li ola­rak da ‘Pal­ya­ço­la­rın iç­le­ri kan ağ­la­sa bi­le yüz­le­ri gü­ler. Hep hü­zün­lü bir ta­raf­la­rı var gi­bi ge­lir ba­na. Ben her ro­lü­mü sev­di­ğim gi­bi pal­ya­ço­yu da se­ve­rek oy­na­dım. Si­ne­mase­ver­le­ri çok eğ­len­ce­li bir film bek­li­yor’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT