BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

Her ka­dın gü­zel ol­mak is­ter. Ben es­te­ti­ği ka­dın­la­ra ya­kış­tı­rı­yo­rum.EBRU YAŞAR: Her ka­dın gü­zel ol­mak is­ter. Ben es­te­ti­ği ka­dın­la­ra ya­kış­tı­rı­yo­rum. Ben­den son­ra da bu­run es­te­ti­ği­nin pat­la­dı­ğı­na i­na­nı­yo­rum. Bir De­niz Ak­ka­ya, bir de be­nim i­çin söy­ler­ler bu­nu.” EBRU GÜNDEŞ: Tür­ki­ye O­mu­ri­lik Felç­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı’na; “Baş­ka­nım der­nek­te ba­na da bir gö­rev ver­se­niz. Me­se­la ben de bu­la­şık­la­rı yı­ka­sam ol­maz mı?” HELİN AVŞAR: ­Di­zi tek­lif­le­ri­ni hangi sebeple ka­bul et­me­di­ği­ni an­lat­tı: “Ba­na ya­kış­ma­yan rol­ler teklif edildi. Fin­gir­dek tarz­da. Oy­sa ben ko­me­di oy­na­mak is­ti­yo­rum.” MUSTAFA ERDOĞAN: Oğ­lu­nuz şöh­ret­li bir ailesi ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu? so­ru­su­nu ce­vap­la­dı: “Ne iş yap­tı­ğı­mı bi­li­yor. An­ne­si­nin ne iş yap­tı­ğı­nı da bi­li­yor. Şar­kı­la­rını duyunca ‘an­ne an­ne’ di­ye ba­ğı­rı­yor...” EMEL ACAR: AROG fil­minde­ki Arif ka­rak­te­ri için; “Arif’e tor­pil geç­ti­ğim olu­yor! 35 ya­şın­da­yım. Üni­ver­si­te bi­tir­dim, ba­le iz­le­dim. Arif bun­la­rı yap­ma­dı. Ama be­nim bil­gi­le­rim­le per­de­de yer alı­yor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT