BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ti ya­ğın­da pişirin

E­ti ya­ğın­da pişirin

Kur­ban Bay­ra­mı’n­da et tü­ke­ti­mi­nin art­ma­sı ne­de­niy­le bes­len­me ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı u­ya­ran Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, et­le­rin pi­şi­ril­me­sin­de haş­la­ma, ız­ga­ra gi­bi yön­tem­le­rin ter­cih e­dil­me­si­nin sağ­lık­lı o­la­ca­ğı­nı a­çık­la­dı.Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Kur­ban Bay­ra­mı’n­da ö­zel­lik­le şiş­man­lık, kalp-­da­mar has­ta­lı­ğı, di­ya­bet, hi­per­tan­si­yon, mi­de ra­hat­sız­lı­ğı gi­bi sağ­lık p­rob­le­mi o­lan bi­rey­le­rin ve yaş­lı­la­rın bes­len­me­le­ri­ne dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni a­çık­la­yan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, et­le­rin sin­di­ri­mi­nin zor ol­du­ğu­nu bu ne­den­le e­tin sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rı­cı ö­zel­li­ği o­lan seb­ze­ler­le bir­lik­te tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı. Ba­kan­lık, mi­de ba­ğır­sak ra­hat­sız­lı­ğı o­lan bi­rey­le­rin kur­ban et­le­ri­ni he­men tü­ket­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ve et­le­rin buz­do­la­bın­da bir­kaç gün bek­le­til­dik­ten son­ra, haş­la­ma ve­ya ız­ga­ra­da pi­şir­me yön­tem­le­riy­le pi­şi­ri­le­rek tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. ­Yağ­lı et­le­rin doy­muş yağ ve ko­les­te­rol i­çe­ri­ği­nin da­ha yük­sek ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ba­kan­lık, kalp-­da­mar has­ta­lı­ğı, di­ya­bet ve hi­per­tan­si­yo­nu o­lan bi­rey­le­rin kur­ban bay­ra­mın­da, yağ­sız ve­ya az yağ­lı et­le­ri ter­cih et­me­si ge­rek­ti­ği­ni a­çık­la­dı. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­da; seb­ze­ler­de bu­lu­nan C vi­ta­mi­ni­nin et­ler­de bu­lu­nan de­mi­rin e­mi­li­mi­ni ar­tır­ma­sı a­çı­sın­dan sağ­lık­lı bir yön­tem ol­du­ğu­nu an­la­tı­lır­ken et i­le ya­pı­lan ye­mek­le­rin ken­di ya­ğı i­le pi­şi­ril­me­si­ne ve i­la­ve yağ ek­len­me­me­si­ne dik­kat çe­kil­di. Ay­rı­ca Ba­kan­lık, ö­zel­lik­le kuy­ruk ya­ğı ve­ya te­re­ya­ğı­nın et ye­mek­le­rin­de kul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. KA­LO­Rİ­FER­DE ÇÖZ­DÜR­ME­YİN En az e­tin pi­şi­ril­me­si ka­dar sak­lan­ma­sı­nın da bü­yük ö­nem ta­şı­dı­ğı­nı a­çık­la­yan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Kur­ban et­le­ri­nin, bü­yük par­ça­lar şek­lin­de de­ğil, bi­rer ye­mek­lik o­la­cak şe­kil­de kü­çük par­ça­la­ra ay­rı­la­rak sak­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı. Ba­kan­lık, et­le­rin don­du­rul­duk­tan son­ra tek­rar çöz­dü­rül­me­si­nin ba­zı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar i­çin ü­re­me ye­ri o­luş­tur­du­ğu­na ve bu­nun da in­san sağ­lı­ğı­nı teh­dit et­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, e­tin ça­buk çö­zün­me­si a­ma­cıy­la uy­gu­la­nan ka­lo­ri­fer, so­ba ü­ze­rin­de çöz­dür­me, o­da sı­cak­lı­ğın­da bek­let­me gi­bi yön­tem­le­rin sa­kın­ca­lı o­la­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. TAVSİYELER KURBAN ke­ser­ken! > ­De­ri­yi yü­zer­ken siv­ri uç­lı bı­çak kul­la­nıl­ma­sı da el ya­ra­lan­ma­sı­na ne­den o­la­bi­lir. Bu tür iş­ler­de siv­ri uç­lu de­ğil künt ve­ya yu­var­lak uç­lu bı­çak­lar kul­la­nıl­ma­lı­dır. > A­vuç i­çi­ne par­ça et a­la­rak par­ça­lan­ma­sı da bir baş­ka ya­ra­lan­ma ne­de­ni­dir. Et par­ça­lar­ken mut­la­ka tez­gah ü­ze­ri kul­la­nıl­ma­lı­dır. > ­Kes­kin ol­ma­yan bı­çak­lar­la et ke­ser­ken da­ha faz­la e­for sar­fe­di­lir ve bu es­na­da kont­rol­süz­ce güç kul­la­nı­lır­sa ka­yan bı­çak yi­ne ko­lay­lık­la el ke­si­si­ne yol a­ça­bi­lir. > ­Ke­mik ke­ser­ken yi­ne kont­rol­süz­ce sa­tır kul­la­nıl­ma­sı da hem yar­dım­cı o­lan ki­şi­nin hem de sa­tı­rı kul­la­nan ki­şi­nin el ya­ra­lan­ma­sı­na hat­ta yüz ya­ra­lan­ma­sı­na yol a­ça­bi­lir. > El ve­ya bı­ça­ğın sa­pı kay­gan­laş­tı­ğın­da e­lin bı­ça­ğın ü­ze­ri­ne doğ­ru kay­ma­sı da el ke­si­si­ne yol a­ça­bi­lir. Yağ­lan­ma­sı ve kay­gan­laş­ma­sı du­ru­mun­da el ve sap he­men te­miz­len­me­li­dir. > ­Den­ge bo­zul­ma­sı ve­ya yor­gun­luk­tan do­la­yı da el ya­ra­lan­ma­la­rı o­la­bi­lir. Yo­rul­du­ğu­nuz za­man mut­la­ka din­le­nin. Yor­gun bir el kont­rol­suz ha­re­ket­ler ya­par ve yan­lış­lık­la e­li­ni­zi ke­se­bi­lir­si­niz. BAY­RAM SOF­RA­SI İÇİN > Etin yağ­sız kı­sım­la­rı ter­cih edil­me­li, pi­şir­me yön­te­mi ola­rak ız­ga­ra ve­ya haş­la­ma kul­la­nıl­ma­lı­dır. > Etin ken­di ya­ğı, ye­me­ğin lez­ze­ti için ye­ter­li­dir, bu ne­den­le ay­rı­ca yağ ek­le­me­ye ge­rek yok­tur. > İçe­ri­ğin­de­ki doy­muş yağ ora­nı yük­sek kır­mı­zı et ya­nın­da den­ge­li bir ka­rı­şım sağ­la­mak için az zey­tin­ya­ğı ila­ve edil­miş sa­la­ta ile ser­vis edi­le­bi­lir. > Kur­ban bay­ram­la­rı için ge­le­nek­sel­le­şen ka­vur­ma­nın içi­ne te­re­ya­ğı ve kuy­ruk ya­ğı koy­ma­yın. > Man­gal­da­ki et­le­rin kö­mür­leş­me­me­si­ne dik­kat edin. > Dı­şı pi­şen içi çiğ ka­lan et­le­rin yük­sek risk ta­şı­yor ol­ma­sı se­be­biy­le çiğ­köf­te tü­ke­ti­min­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. > Ko­les­te­ro­lü, kalp ve da­mar has­ta­lı­ğı ris­ki yük­sek olan ki­şi­ler sa­ka­tat tü­ke­ti­min­den ka­çın­ma­lı­dır. Bin der­din de­va­sı Nar Nar, özel­lik­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­re­rek pek çok has­ta­lık­tan ko­ru­yor. İçer­di­ği ba­zı mad­de­ler­le ko­les­te­rol ve şe­ke­ri­ de den­ge­le­yen nar, kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­du­ğu gi­bi, kan­ser hüc­re­le­ri­nin de ge­liş­me­si­ni en­gel­li­yor. Nar mey­ve­si­nin yüz­de 15’i kar­bon­hid­rat, yüz­de 0.8’i pro­te­in, ay­rı­ca B1 ve B2 vi­ta­min­le­ri ile kal­si­yum, fos­for ve de­mir ba­kı­mın­dan zen­gin. Nar mi­de­yi te­miz­le­mek­te, de­niz tut­ma­sı­na kar­şı iyi ge­li­yor. Ay­rı­ca nar için­de­ki zar­la­rı ile yen­di­ğin­de mi­de ül­se­ri­ni iyi­leş­ti­ri­yor. An­cak bu mey­ve­nin mar­ket raf­la­rın­da sa­tı­lan su­la­rı ay­nı fay­da­la­rı sağ­la­mak­tan uzak. Pas­tö­ri­zas­yon iş­le­mi ve ku­tu­da bek­le­me so­nu­cun­da mey­ve­nin be­sin de­ğe­rin­de ka­yıp­lar olu­şa­bi­li­yor. Ya­zın se­rin mey­ve su­yu ola­rak kar­şı­mı­za çı­kan na­rın, sağ­lık açı­sın­dan da özel­lik­le kış ay­la­rın­da bol bol tü­ke­til­me­si ge­re­ki­yor. FAYDALARI > ­Tan­si­yo­nu­mu­zu o­lum­lu bir şe­kil­de dü­zen­ler > ­Kal­bi­mi­zi ko­rur dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na des­tek o­lur > En­fek­si­yo­na kar­şı vü­cut di­ren­ci­ni ko­rur ve ar­tı­rır > E­ner­ji ihtiyacını karşılar, yor­gun­lu­ğu gi­de­rir > İd­rar sök­tü­rü­cü et­ki­siy­le tok­sin a­tı­mı­nı sağ­lar > ­Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­rur > ­Ko­les­te­rol ve kan şe­ke­ri­mi­zi re­gü­le e­der art­ma­sı­nı en­gel­ler > ­Ba­ğır­sak pa­ra­zit­le­ri­nin düş­ma­nı­dır, i­yi bak­te­ri­le­rin art­ma­sı­nı sağ­lar > İs­ha­li (di­a­re) ön­ler te­da­vi­de des­tek sağ­lar > ­Cilt­te o­lum­lu kat­kı­sı var­dır, pü­rüz­süz gö­rü­nüm sağ­lar ­Ço­cuk­la­rın diş­le­ri­ne bay­ram­da dik­kat Ö­zel­lik­le bay­ram­lar­da ço­cuk­la­rın şe­ker­li gı­da tü­ke­timi ar­tı­yor... A­şı­rı tü­ke­tim so­nun­da i­se bir­çok diş p­rob­le­mi ya­şa­na­bi­li­yor. 5-15 Ö­zel A­ğız ve Diş Sağ­lı­ğı K­li­ni­ği dok­tor­la­rın­dan Dt. Ya­se­min Ya­sin, bay­ram zi­ya­ret­le­rin­de ik­ram e­di­len şe­ker­li gı­da­la­rın ço­cuk­lar­da diş çü­rü­ğü­nü hız­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor... “E­be­veyn­le­rin ön­ce­lik­le yap­ma­sı ge­re­ken bu ö­zel gün­ler­de ço­cuk­la­rı­nı şe­ker­li gı­da­lar­dan müm­kün ol­du­ğun­ca u­zak tut­mak ol­ma­lı­dır” di­yen Dt. Ya­se­min Ya­sin, “Tat­lı yen­me­si ha­lin­de i­se, ar­dın­dan he­men diş­ler fır­ça­lan­ma­lı­dır” u­ya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor. Em­zir­me be­be­ğin ­ze­kâ­sı­nı ge­liş­ti­ri­yor ­Ka­na­da’da­ki Mc­Gill Ü­ni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ye­ni bir a­raş­tır­ma, em­zir­me i­le ar­tan ze­ka a­ra­sın­da güç­lü bağ­lan­tı bul­du. A­raş­tır­ma­cı­lar, em­zir­me ko­nu­sun­da bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan bu en bü­yük a­raş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, em­zir­me ço­cuk­la­rın ze­ka­sı­nı ar­tı­rı­yor ve a­ka­de­mik ba­şa­rı­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­yor. Ge­nel p­si­ki­yat­ri ar­şiv­le­ri­nin ye­ni sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan Em­zir­me ve Ço­cuk Bi­liş­sel Ge­li­şi­mi baş­lık­lı ma­ka­le­de dok­tor Mic­ha­el K­ra­mer, a­raş­tır­ma so­nuç­la­rı­nın, 6.5 yıl­dır in­ce­le­nen 14 bin ço­cuk­tan el­de e­dil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. K­ra­mer, ça­lış­ma­la­rı­nın, em­zir­me­nin ço­cuk­la­rı da­ha ze­ki yap­tı­ğı­na da­ir bu­gü­ne ka­dar en güç­lü ka­nı­tı sağ­la­dı­ğı­na da ­dik­kat çe­ki­yor. Yı­lın son “Şans­lı Pa­zar”ı... B­ro­de­ri Na­rin, 3000 fark­lı ü­rün se­çe­ne­ği­nin yer al­dı­ğı İs­tan­bul Mah­mut­bey’de­ki Fab­ri­ka Sa­tış Ma­ğa­za­sı’n­da, her a­yın ilk Pa­zar gü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği “Şans­lı Pa­zar” uy­gu­la­ma­sı i­le gü­ne ö­zel se­çil­miş ü­rün­de yüz­de 50, di­ğer ü­rün­ler­de yüz­de 40’a va­ran in­di­rim a­van­ta­jı sağ­lı­yor. Kur­ban Bay­ra­mı ve yıl­ba­şı ön­ce­si tül ve per­de­le­ri­ni ye­ni­le­ye­rek, ev­le­ri­nin ha­va­sı­nı de­ğiş­tir­mek is­te­yen­ler i­çin, 7 A­ra­lık Pa­zar gü­nü “Şans­lı Pa­zar” o­la­cak. KADININ GÜNLÜĞÜ Cil­de p­ra­tik ba­kım > ­Bol bol su i­çin (Gün­de en az 5 bar­dak). Yü­zü­nü­zü yı­ka­dık­tan son­ra mut­la­ka nem­len­di­ri­ci kul­la­nın. Yü­zü­nü­zü a­lı­şıl­mış sa­bun i­le yı­ka­ma­yın, uy­gun te­miz­le­yi­ci­ler (süt­ler, jel­ler ve ö­zel yüz yı­ka­ma sa­bun­la­rı) kul­la­nın. Cil­din nem den­ge­si­ni ko­ru­mak i­çin yat­ma­dan ön­ce nem­len­di­ri­ci uy­gu­la­yın. > A­şı­rı ı­şık, sı­cak ve st­res­ten müm­kün ol­du­ğun­ca ka­çı­nın. Ak­ne p­re­part­la­rı kul­la­nın, ge­ce yat­ma­dan ön­ce cil­di­ni­zi temizlemeyi unutmayın. Bü­tün gün bo­yun­ca cilt, dış et­ki­ler­den ye­te­rin­ce kir­len­miş olur bu yüzden yağ­lı cil­di te­miz­le­mek bakım için gerekli olan vazgeçilmez bir uygulamadır. > Ö­zel­lik­le si­ga­ra, al­kol ve yağ­lı yi­ye­cek­ler­den ka­çı­nın. Cil­di yağ­lı o­lan­la­rın te­miz­li­ğe ve ye­dik­le­ri­ne dik­kat et­me­si ge­re­ki­yor. Fast-­fo­od, ko­la, ba­ha­rat, yağ­lı gı­da­lar, si­ga­ra, ka­fe­in, ku­ru­ye­miş, çi­ko­la­ta ve hay­va­ni yağ­lar­dan u­zak du­run; bun­la­rın ye­ri­ne bol bol ta­ze seb­ze ve mey­ve tü­ke­tin. İNCİ “-­Göz al­tı ko­yu­luk­la­rı­nı ka­pat­mak i­çin be­yaz ye­ri­ne i­çin­de ha­fif pem­be ve­ya tu­run­cu o­lan bir ka­pa­tı­cı kul­la­nı­yo­rum. Göz­le­ri­niz şiş­tiy­se mak­yaj yap­ma­yın, bu kö­tü gö­rün­tü­yü da­ha çok or­ta­ya çı­ka­ra­cak­tır...” (...Tü­lin Şa­hin / Man­ken) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Mel­tem Şe­ker’in lez­ze­ti) KES­TA­NE­Lİ KA­KA­O­LU KEK MAL­ZE­ME­LER: > 240 ml sı­cak su (~1 bü­yük su bar­da­ğı) > 70 g ka­ka­o (ben 50 g­ram­lık 1 pa­ket kul­lan­dım) > 2 çor­ba ka­şı­ğı Nes­ca­fe C­las­sic > 2 çor­ba ka­şı­ğı su > 180 g te­re­ya­ğı (o­da sı­cak­lı­ğın­da) > 180 g es­mer şe­ker (~3/4 su bar­da­ğı) > 2 a­det yu­mur­ta > 250 g haş­lan­mış, ka­buk­la­rı so­yul­muş kes­ta­ne > 300 g un (2 su bar­da­ğı) > 1 çay ka­şı­ğı ka­bart­ma to­zu > 1/2 çay ka­şı­ğı tuz HA­ZIR­LA­NI­ŞI: > ­Bir kap­ta sı­cak su i­le ka­ka­o­yu i­yi­ce ka­rış­tı­ra­rak e­ri­tin. Kah­ve­yi bir bar­da­ğa ko­yup 2 çor­ba ka­şı­ğı su i­le ka­rış­tı­rın ve da­ha son­ra ka­ka­o­lu ka­rı­şı­ma ek­le­yin. Ay­rı bir kap­ta un, ka­bart­ma to­zu ve tu­zu e­le­ye­rek ka­rış­tı­rın. ­Te­re­ya­ğı i­le şe­ke­ri mik­ser­le çır­pın, te­ker te­ker yu­mur­ta­la­rı ek­le­yip çırp­ma­ya de­vam e­din. Ka­ka­o­lu ka­rı­şı­mı da ek­le­yip çır­pın. ­Mik­se­ri çı­kar­tın, kes­ta­ne­le­ri ek­le­yip ka­şık­la ka­rış­tı­rın. En son un ka­rı­şı­mı­nı ek­le­yip yi­ne ka­şık­la ka­rış­tı­rın (ko­yu kı­vam­lı bir ha­mur o­lu­yor). 25 cm’lık ke­lep­çe­li bir kek ka­lı­bı­nı yağ­la­yıp un­la­yın. Ha­mu­ru ka­lı­ba bo­şal­tıp ön­ce­den 180 de­re­ce ı­sıt­tı­ğı­nız fı­rın­da 45 dk pi­şi­rin. Fı­rı­nı ka­pa­tıp 5 dk da­ha bek­le­dik­ten son­ra ke­ki fı­rın­dan a­lın. So­ğu­duk­tan son­ra ka­lıp­tan çı­kar­tıp ser­vis ya­pın. Şiiriniz (...En­gin Nam­lı’nın sa­tır­la­rı) BU NA­SIL ­LEM ­Hu­zu­ru ka­çan şu a­cı dün­ya­nın ­Ne­şe­si gel­mez bir tür­lü ves­se­lam ­Ku­lu o­lun­muş ya­lan­la ri­ya­nın ­Bu na­sıl a­lem i­çi dı­şı e­lem ­Kir­li soh­bet­ler, gün­de­lik sev­da­lar ­Dos­tu­nu a­rar e­dep­siz e­da­lar ­Bir kalp­ten bı­kan bin­bir kal­be da­lar ­Bu na­sıl a­lem i­çi dı­şı e­lem ­Ne genç ne yaş­lı de­ğil den­gi den­gi ­Tüm ak­ran­la­rın de­ğiş­miş a­hen­gi ­Kalp­le­rin i­çi, ge­ce­le­rin ren­gi ­Bu na­sıl a­lem i­çi dı­şı e­lem Mesajınız (...Se­vim Sez­gi’nin me­sa­jı) ­ÖZ­LE­NEN Öz­lü­yor­sa öz­le­nen, öz­le­mek gü­zel­dir... ­Dön­ce­ke­se bek­le­nen, bek­le­mek gü­zel­dir ­Se­vi­yor­sa se­vi­len, iş­te o her şe­ye be­del­dir... ­Ca­nımmm... YA­REN SE­VEN ­Se­ven A­i­le­si­nin bi­ri­cik kı­zı... Yü­zün ve göz­le­rin bu te­bes­sü­mü hep ta­şır in­şal­lah... SAH­RA VA­DE ­­Bu­gün bu ton­bi­şin do­ğum gü­nü... Gül­den Ha­nım’ın me­le­ği­ne mut­lu yıl­lar di­li­yo­ruz... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT