BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­dül­lü Türk Film­le­ri ­Lond­ra’ya ta­şın­dı

Ö­dül­lü Türk Film­le­ri ­Lond­ra’ya ta­şın­dı

Pe­ga­sus a­na s­pon­sor­lu­ğuy­la ger­çek­leş­ti­ri­len “14. Lond­ra Türk Film­le­ri Fes­ti­va­li”, 18 A­ra­lık ta­ri­hi­ne ka­dar de­vam e­de­cekLond­ra Türk Film Fes­ti­va­li’ne ka­tı­lan Türk sinemasının ödüllü yö­net­men­leri bir­lik­te fotoğraf çek­tir­di. “14. Lon­dra Türk Film­le­ri Fes­ti­va­li”, ön­ce­ki gün Bri­tish Film Ins­ti­tu­te (BFI) So­uth­bank’ta baş­la­dı. Pe­ga­sus ana spon­sor­lu­ğuy­la 18 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar de­vam ede­cek fes­ti­va­lin açı­lış et­kin­lik­le­ri ve ga­la­sı­na Türk film yıl­dız­la­rı, film ya­pım­cı­la­rı, İn­gi­liz film yıl­dız­la­rı ve ün­lü­ler­den olu­şan 400 da­vet­li ka­tıl­dı. Fes­ti­val sü­re­sin­ce iz­le­yi­ci­ler, Türk film ya­pım­cı­la­rıy­la bir ara­ya gel­me şan­sı­nı el­de ede­cek­ler. Ga­la, Hü­se­yin Ka­ra­bey’in “My Mar­lon ve Bran­do” isim­li ger­çek bir aşk hi­ka­ye­si­ni ko­nu olan ve ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­ler­de bir­çok ödül alan fil­miy­le baş­la­dı. Sİ­NE­MA EĞİ­Tİ­Mİ VE­Rİ­LE­CEK Fes­ti­val sü­re­sin­ce Lon­dra se­yir­ci­si, Türk film ya­pım­cı­la­rıy­la bir ara­ya gel­me ve on­la­ra so­ru sor­ma im­ka­nı bu­la­cak. Ay­rı­ca, ço­cuk­lar için work­shop et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ço­cuk et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de, se­nar­yo yaz­ma, film çek­me ve kur­gu­la­ma ko­nu­sun­da uy­gu­la­ma­lı eği­tim ve­ri­le­cek. Bu work­shop­la­rın ürün­le­ri ise fes­ti­va­lin kı­sa film bö­lü­mün­de gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­va­lin film­le­ri BFI So­uth­bank, Bar­bi­can, Ode­on Co­vent Gar­den, Ri­o Ci­ne­ma, Ode­on Hol­lo­way Ro­ad ve Ode­on Le­e Val­ley’de gös­te­ri­le­cek. FES­Tİ­VA­LİN FİLM­LE­Rİ ŞÖY­LE: Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın ‘Üç May­mun’, Hü­se­yin Ka­ra­bey’in fil­mi ‘My Mar­lon ve Bran­do’, Öz­can Al­per’ın fil­mi ‘Son­ba­har’, Ze­ki De­mir­ku­buz’un fil­mi ‘Ka­der’, Özer Kı­zıl­tan’ın fil­mi ‘Tak­va’, Sey­fi Teo­man’ın fil­mi ‘Yaz Ki­ta­bı’, Re­ha Er­dem’in fil­mi ‘Za­man­lar ve Rüz­gar­lar’ ve Ben Hop­kins’in fil­mi Mar­ket.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT