BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’de ha­cı a­day­la­rı­nın ­kur­ban­lık­la­rı ke­si­me ha­zır

Mek­ke’de ha­cı a­day­la­rı­nın ­kur­ban­lık­la­rı ke­si­me ha­zır

Bin­ler­ce kurbanlığın ke­sim iş­lem­le­ri, 24 sa­at ça­lı­şa­cak ka­sap­lar ta­ra­fın­dan bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­ne ka­dar ta­mam­la­na­cak.> Meh­met Ko­ca-Şük­rü Ci­do MEK­KE Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, te­met­tü hac­cı ya­pa­cak 103 bin ha­cı ada­yı­nın şü­kür kur­ba­nın ke­si­mi için bü­tün ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. İs­lam Kal­kın­ma Ban­ka­sı’nın Mai­sim Böl­ge­si 1 nu­ma­ra­lı mez­ba­ha­sın­da 54 ke­si pe­ro­nu Türk ha­cı­lar için ay­rıl­dı. 24 sa­at, üç var­di­ya ola­rak ça­lı­şa­cak olan ka­sap­lar bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü kur­ban ke­si­mi­ni ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yor. Su­dan’dan ge­ti­ri­len kü­çük­baş hay­van­lar hij­yen or­tam­lar­da ke­sil­dik­ten son­ra et­le­ri en­teg­re bir şe­kil­de so­ğuk ha­va de­po­la­rı­na alı­na­cak ve iş­le­ni­le­rek ih­ti­yaç sa­hi­bi İs­lâm ül­ke­le­ri­ne gön­de­ri­le­cek. Hay­van­la­rın ke­si­lip te­miz­len­dik­ten son­ra 11 ki­lo­nun al­tın­da ol­ma­ma­sı­na dik­kat edi­li­yor. Di­ya­net İş­le­ri Kur­ban Ke­sim So­rum­lu­su Meh­met Yıl­maz ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ve ve­kâ­let­le­ri­ni al­dık­la­rı 103 bi­ne ya­kı ha­cı ada­yı­nın kur­ba­nı­nı kes­ti­re­rek va­cip olan şü­kür kur­ban iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT