BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz­de ih­ra­cat­çı­la­rı­mız­la i­ki kat faz­la ça­lı­şa­ca­ğız

K­riz­de ih­ra­cat­çı­la­rı­mız­la i­ki kat faz­la ça­lı­şa­ca­ğız

Dev­let Ba­ka­nı Kürşad Tüz­men, BA­E, Ce­za­yir, Irak, Lib­ya, Su­ri­ye gi­bi ül­ke­le­re ih­ra­cat ar­tı­şı­nın sür­dü­ğü­nü, kri­zin ye­ni ül­ke­ler­de ye­ni pa­zar­lar için iki kat faz­la ça­lı­şarak aşı­la­ca­ğı­nı söy­le­diDev­let Ba­ka­nı Kürşad Tüz­men, BA­E, Ce­za­yir, Irak, Lib­ya, Su­ri­ye gi­bi ül­ke­le­re ih­ra­cat ar­tı­şı­nın sür­dü­ğü­nü, kri­zin ye­ni ül­ke­ler­de ye­ni pa­zar­lar için iki kat faz­la ça­lı­şarak aşı­la­ca­ğı­nı söy­le­di Kom­şu­la­rı­na ih­ra­ca­tı­nı ar­tı­ran Türk ih­ra­cat­çı­sıy­la iki kat faz­la ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, so­ğuk­kan­lı­lık tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Kom­şu­la­ra ih­ra­ca­tın art­tı­ğı­nı, Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­yen glo­bal kriz­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip ettik­le­ri­ni be­lir­ten Tüz­men; “Pa­nik yap­ma­dan ted­bir­le­ri alı­yo­ruz. Böy­le dö­nem­ler­de so­ğuk­kan­lı­lık çok önem­li. Bu­gün­ler­de bü­tün sek­tör­ler, ih­ra­cat­çı, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü, sa­na­yi­ci, dev­let or­tak ha­re­ket et­me­li­dir. Kri­ze kar­şı sa­na­yi­ci, ih­ra­cat­çı, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü ve dev­let omuz omu­za mü­ca­de­le et­me­li­dir” de­di. Önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­ta Or­ta Do­ğu, Af­ri­ka, Or­ta As­ya Türk cum­hu­ri­yet­le­ri ol­mak üze­re kom­şu ve çev­re ül­ke­ler­de pa­zar ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­re­cek­le­ri­ni ifa­de eden Ba­kan Tüz­men, şun­la­rı söy­le­di: “Av­ru­pa’da­ki açı­ğı di­ğer ül­ke­ler­le ka­pat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İh­ra­cat ka­lem­le­ri­mi­zin fi­yat­la­rın­da ge­nel bir dü­şüş ya­şa­nı­yor. Ba­zı ka­lem­le­rin fiy­at­la­rı ya­rı ya­rı­ya düş­tü. Fi­ya­tı 4’te bi­re, 5’te bi­re dü­şen­ler var. Ay­nı mik­tar­da ürü­nü sa­tı­yo­ruz, beş­te bi­ri ka­dar dö­viz ka­za­na­bi­li­yo­ruz. Ge­çen yıl ka­sım ayın­da dün­ya de­mir fi­yat­la­rı 1120 do­lar ci­va­rınday­dı, bu yıl 250 do­la­ra ka­dar düş­tü. Ör­nek­le­ri ço­ğal­ta­bi­li­riz.” Önü­müz­de­ki dö­nem­de ba­zı ted­bir­ler­le ih­ra­cat­çı­nın da­ha faz­la yer­li ara ma­lı kul­la­na­ca­ğı­nı da ifa­de eden Bakan Kürşad Tüz­men, “Yer­li ara ma­lı kul­la­nı­mı­nın is­tih­da­ma da kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. DO­ĞU’YA İH­RA­CAT ART­TI Av­ru­pa pa­zar­la­rı da­ra­lın­ca kom­şu­la­ra yö­ne­len Türk ih­ra­cat­çı­sı, ge­çen yı­la gö­re, BA­E’ye yüz­de 25, Ce­za­yir’e yüz­de 44, Irak’a yüz­de 56, Lib­ya’ya yüz­de 30, Su­ri­ye’ye yüz­de 63 da­ha faz­la ih­ra­cat yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT