BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Yaş­lı Te­mel ve e­şi Fa­di­me o­to­mo­bil­le bay­ram ta­ti­lin­den dö­nü­yor­muş.Te­mel’in ye­ri Yaş­lı Te­mel ve e­şi Fa­di­me o­to­mo­bil­le bay­ram ta­ti­lin­den dö­nü­yor­muş. Te­mel’in kap­lum­ba­ğa hı­zıy­la kul­lan­dı­ğı a­ra­ba­nın ar­dın­da “1 ki­lo­met­re­lik” kon­voy o­luş­muş. Bir a­ra Fa­di­me ar­ka­sı­na dö­nüp bak­mış; “-­Te­mel’ci­ğim, ü­zül­me... Tek ya­vaş gi­den sen de­ğil­sin. Bak­sa­na, ar­ka­da­ki­ler de a­ra­ba­yı se­nin gi­bi kul­la­nı­yor...” kadınlar & erkekler (...Ka­dın­lar­la a­şık a­tıl­maz) ER­KEK: Bir­çok er­ke­ğin ba­şı­nı dön­dü­rü­yor­su­nuz­dur... KA­DIN: Siz de bir­çok ka­dı­nın mi­de­si­ni bu­lan­dı­rı­yor­su­nuz­dur... ... ER­KEK: Se­ni ha­yat bo­yu mut­lu e­de­bi­li­rim... KA­DIN: Na­sıl?... Bir da­ha hiç­bir yer­de kar­şı­ma çık­ma­ya­cak mı­sın? ... ER­KEK: Ha­ya­tım bo­yun­ca ne­re­dey­di­niz? KA­DIN: Ha­ya­tı­nı­zın ge­ri ka­la­nın­da da o­la­ca­ğım yer­de, rü­ya­la­rı­nız­da... ... ER­KEK: Kar­şı­nız­da­ki kol­tuk boş mu? KA­DIN: E­vet, a­ma o­tu­rur­sa­nız bu da bo­şa­la­cak.... ... ER­KEK: Ne iş­le meş­gul­sü­nüz?... KA­DIN: Ka­dın tak­li­di ya­pı­yo­rum... (...A­su­de Ba­har’dan) iğ­ne­lik... KUTLU OLSUN Bay­ram gü­zel her yaş­ta, ­Gön­lün se­vinç­le dol­sun... ­Kal­maz ka­ra gün baş­ta, ­Ye­ter ki can sağ ol­sun! ­Bay­ram gün­le­ri herhâl, ­Ziyâ­re­te yol ol­sun... ­Dost­lar­la o­lup hemhâl, ­Gü­lüm­se­men bol ol­sun! K­riz mı­riz var a­ma, ­Yü­re­ğin mut­lu ol­sun... ­Ra­ma­zan kur­ban cu­ma, ­Bay­ra­mın kut­lu ol­sun! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...STAR - Me­ga Ma­ga­zin) MU­HA­BİR: Ye­ni al­büm pro­je­niz­le il­gi­li bir şey­ler söy­ler mi­si­niz? İS­MA­İL Y.K.: Söy­le­ye­mem. Bi­li­yor­sun elin ku­la­ğı var... *** (...FOX TV - Çar­kı­fe­lek) MEH­MET ALİ ER­BİL: İyi ak­şam­lar Si­vas’a... EV HA­NI­MI: Mer­ha­ba Uğur Bey... Ay he­ye­can­dan Uğur Dün­dar’la ka­rış­tır­dım... *** (...KA­NAL D - Ana Ha­ber) MAĞ­DUR: Bi­zi çı­kı­şa doğ­ru gö­tür­dü­ler... MEH­MET ALİ Bİ­RAND: Dı­şa­rı­ya doğ­ru çı­kı­şa mı?.. bi­zim­ki­ler... Haf­ta­nın ola­yı; Cem’in, “Tek te­le­fon ta­şı­ya­yım” di­ye şir­ket hat­tı­nı ken­di te­le­fo­nu­na yön­len­dir­me­si... Ama da­ha ön­ce de ken­di te­le­fo­nu­nu şir­ket hat­tı­na yön­len­dir­miş ol­du­ğu­nu unut­ma­sı... Gün­ler­ce ken­di­sin­den ha­ber alı­na­ma­yı­şı... bir film di­ya­lo­ğu! “-­Geç­miş­le uğ­raş­mak zo­run­da de­ğil­sen ha­tı­ra­lar müt­hiş şey­ler...” (...Be­fo­re Sun­set) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Köklü değişim... ­Ga­ze­te­miz i­le il­gi­li gön­de­ri­len ya­zı­la­rı o­ku­du­ğum­da ben de bir ko­nu­ya de­ğin­mek is­ti­yo­rum. Ga­ze­te­miz say­fa diz­gi, di­zayn, lo­go ve font de­ği­şi­mi, ta­sa­rı­mı ko­nu­sun­da kök­lü bir de­ği­şik­li­ğe u­zun bir za­man­dır git­mi­yor. ­Be­nim en son ha­tır­la­dı­ğım 1997 se­ne­sin­dey­di. O ta­rih­ten be­ri bir­ta­kım u­fak de­ği­şik­lik­ler dı­şın­da ha­ki­kat­lı bir de­ği­şim ol­ma­dı. ­Biz ga­ze­te­nin müp­te­la o­kur­la­rı o­la­rak baş­ta lo­go ol­mak ü­ze­re, ya­zı fon­tu, say­fa diz­gi ve ­ta­sa­rı­mı, ha­ber-s­por­-e­ko­no­mi vs.. say­fa­la­rın­da yer de­ği­şi­mi ko­nu­la­rın­da ye­ni­lik­çi bir şey­ler bek­li­yo­ruz. Ay­rı­ca çiz­gi di­zi ve bir­kaç ek­len­ti de ol­ma­lı. Bü­tün bun­lar i­çin ay­rı­ca bir büt­çe a­yır­ma­nı­za da ge­rek yok bi­li­yor­su­nuz. Ta­sa­rım­cı ar­ka­daş­la­rı­nız ü­ze­rin­de bir­kaç haf­ta ça­lış­sa sa­nı­rım or­ta­ya mü­kem­mel bir şey çı­kar. Bir de rek­lam büt­çe­si ay­rı­la­bi­lir­se ti­ra­jın mi­ni­mum 1.5 ka­tı­na çı­ka­ca­ğı­na e­mi­nim. (...Sa­lih Çe­lik)
Kapat
KAPAT