BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal’dan bir­lik me­sa­jı

Bay­kal’dan bir­lik me­sa­jı

Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan Kır­ca­mi sem­tin­de­ki bir bö­rek­çi­ye gi­den Bay­kal’a bir ta­bak bö­rek ik­ram e­dil­di. Bay­kal ik­ram e­di­len bö­rek­ten ya­nın­da­ki ga­ze­te­ci­le­re de el­le­riy­le ye­dir­di.> Ca­fer Eser-M. Sel­man Bek­taş AN­TAL­YA İHA GA­ZE­TE­Cİ­YE BÖ­REK Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan Kır­ca­mi sem­tin­de­ki bir bö­rek­çi­ye gi­den Bay­kal’a bir ta­bak bö­rek ik­ram e­dil­di. Bay­kal ik­ram e­di­len bö­rek­ten ya­nın­da­ki ga­ze­te­ci­le­re de el­le­riy­le ye­dir­di. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Kur­ban Bay­ra­mı için gel­di­ği mem­le­ke­ti An­tal­ya’da bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ver­di. Bay­ram na­ma­zı­nı Ka­le­içi sem­tin­de bu­lu­nan ta­ri­hi Te­ke­li Meh­met Pa­şa Ca­mi­i’nde kı­lan Bay­kal çı­kış­ta va­tan­daş­lar­la bay­ram­laş­tı. To­run­la­rı Ali­can ve Meh­met ile bir­lik­te ca­mi çı­kı­şın­da va­tan­daş­lar­la bay­ram­la­şan Bay­kal şun­la­rı söy­le­di: “Bay­ram­lar top­lu­mu­mu­zun kül­tü­rü, bir­li­ği, be­ra­ber­li­ği, da­ya­nış­ma­sı ba­kı­mın­dan çok bü­yük önem ta­şır. Bay­ram­lar bi­zim yal­nız ol­ma­dı­ğı­mı­zı, tek ba­şı­mı­za ya­şa­ma­dı­ğı­mı­zı, bir çok in­san­la or­tak nok­ta­la­ra sa­hip ol­du­ğu­mu­zu, bir­bi­ri­mi­ze ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu bir kez da­ha bi­ze ha­tır­la­tır. Et­nik kö­ken­le­ri­miz, mez­hep­le­ri­miz, inanç­la­rı­mız fark­lı ola­bi­lir ama bu hep bir­lik­te da­ya­nış­ma için­de ya­şa­ma­mı­za en­gel ol­ma­ma­lı...”
Kapat
KAPAT