BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ce­zaev­le­rin­de ­has­ret gi­de­rdiler

Ce­zaev­le­rin­de ­has­ret gi­de­rdiler

Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da ol­du­ğu gi­bi İz­mir Bu­ca Ka­pa­lı Ce­za ve Tev­fik Evi’nde de açık gö­rüş uy­gu­la­ma­sı baş­la­dı. Bu­ca’da 7 gün bo­yun­ca her gün 400 mah­kum bu im­kan­dan fay­da­la­na­cak.Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da ol­du­ğu gi­bi İz­mir Bu­ca Ka­pa­lı Ce­za ve Tev­fik Evi’nde de açık gö­rüş uy­gu­la­ma­sı baş­la­dı. Bu­ca’da 7 gün bo­yun­ca her gün 400 mah­kum bu im­kan­dan fay­da­la­na­cak. Ya­kın­la­rıy­la has­ret gi­der­me fır­sa­tı bu­lan ba­zı mah­kum­lar bon­cuk­tan yap­tık­la­rı he­di­ye­le­ri ai­le­le­ri­ne ver­di. Öte yan­dan, Tür­ki­ye-Su­ri­ye sı­nı­rın­dan kar­şı­lık­lı 48 sa­at ya­tı­lı bay­ram­laş­ma­ya ge­lip-gi­de­cek ak­ra­ba­lar, Ga­zi­an­tep ve Ha­tay’dan geç­me­ye baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT