BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İETT ara­zi­si­nin sa­tı­şı­nı en­gel­le­di­ler

İETT ara­zi­si­nin sa­tı­şı­nı en­gel­le­di­ler

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Ba­kır­köy Böl­ge Grup Amir­li­ği’nde­ki bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tı­la­rak, it­fa­iye­ci­ler­le bay­ram­laş­tı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Ba­kır­köy Böl­ge Grup Amir­li­ği’nde­ki bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tı­la­rak, it­fa­iye­ci­ler­le bay­ram­laş­tı. Ka­dir Top­baş, da­ha son­ra İBB Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü’nün Edir­ne­ka­pı’da­ki bi­na­sı­na gi­de­rek, bu­ra­da za­bı­ta me­mur­la­rı ve on­la­rın ço­cuk­la­rıy­la bay­ram­laş­tı. Bir so­ru üze­ri­ne Top­baş, Le­vent’te­ki İETT ara­zi­si sa­tı­şıy­la il­gi­li ola­rak, “Sa­tış­ta­ki he­sa­bı­mız tut­ma­dı. Çün­kü bi­ri­le­ri ço­mak sok­tu. Şim­di git­sin­ler ora­da pik­nik yap­sın­lar. O pa­ra 1 kat­ril­yon 156 tril­yon pa­ra. 20 ay ön­ce ka­sa­ya gi­re­cek­ti, olmadı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT