BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal: Kı­ya­fe­te say­gı öz­gür­lük­tür

Bay­kal: Kı­ya­fe­te say­gı öz­gür­lük­tür

Bay­kal, e­vi­nin ö­nün­deki ga­ze­te­ci­le­re esp­ri­li bir şe­kil­de “Bı­ra­kın da gi­de­lim ar­tık” di­ye ses­len­di.> Mü­ge Tut­ca­lı AN­KA­RA İHA MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin CHP’ye yö­ne­lik söz­le­riy­le il­gi­li bir açık­la­ma ya­pan CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ka­nun­lar çer­çe­ve­sin­de, in­san­la­rın kı­lık kı­ya­fet­le­ri ne olur­sa ol­sun, is­te­dik­le­ri par­ti­de yer al­ma ve si­ya­set yap­ma hak­kı­na say­gı gös­te­ril­me­si­ni is­te­me­nin, bir te­mel hak ve öz­gür­lük ko­nu­su, ılım­lı İs­lâm’ın ise bir si­ya­set pro­je­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­kal şöy­le de­vam et­ti: “Her­ke­sin kı­lık kı­ya­fet öz­gür­lü­ğü var­dır. Her­kes bu öz­gür­lük­le­ri­nin ta­ma­mı­nı, ay­rı ay­rı kul­lan­ma hak­kı­na sa­hip­tir. Özel ya­şam ala­nın­da ör­tü­nen in­san­la­rın kı­lık kı­ya­fet­le­ri­ne say­gı gös­te­ril­me­si, bu in­san­lar­dan ba­zı­la­rı­nın la­ik Cum­hu­ri­ye­te ina­nan si­ya­si par­ti­ler­de yer al­ma­sı in­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le la­ik cum­hu­ri­ye­te ina­nan her­ke­si mut­lu et­me­li­dir.”
Kapat
KAPAT