BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyanın en değerli taşına 40 milyon YTL

Dünyanın en değerli taşına 40 milyon YTL

İs­pan­ya Kra­lı IV. Phi­li­p’­in kı­zı Mar­ga­ri­ta Te­re­sa­’nın, Avus­tur­ya Pren­si I. Leo­pold ile ni­şan­lan­dı­ğı sı­ra­da ken­di­si­ne çe­yiz ola­rak ve­ri­len gök­ma­vi­si el­mas taş, 16.4 mil­yon ster­li­ne sa­tıl­dı.İs­pan­ya Kra­lı IV. Phi­li­p’­in kı­zı Mar­ga­ri­ta Te­re­sa­’nın, Avus­tur­ya Pren­si I. Leo­pold ile ni­şan­lan­dı­ğı sı­ra­da ken­di­si­ne çe­yiz ola­rak ve­ri­len gök­ma­vi­si el­mas taş, 16.4 mil­yon ster­li­ne sa­tıl­dı. El­ma­sı İn­gil­te­re­’nin ün­lü ku­yum­cu­la­rın­dan, 69 ya­şın­da­ki Lau­ren­ce Graf­f’­ın al­dı­ğı açık­lan­dı. Dai­ma kra­li­yet ai­le­le­ri­nin elin­de olan ve bir­kaç de­fa el de­ğiş­ti­ren el­ma­sın ye­ni sa­hi­bi Graff, “Böy­le­si­ne ağır bir eko­no­mik kriz ya­şan­mı­yor ol­say­dı, bu taş 50 mil­yon ster­li­ne bi­le alı­cı bu­la­bi­lir­di­” de­di. El­mas, 1722’de Av­ru­pa­’nın en bü­yük kra­li­yet ai­le­le­rin­den Wit­tels­bach­la­rın eli­ne geç­miş ve o gün­den be­ri “Wit­tels­bach el­ma­sı­” ola­rak anı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3377
  % -0.52
 • 6.0886
  % -0.29
 • 6.9247
  % -0.1
 • 221.192
  % -0.21
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT