BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mil­li E­ği­tim, ge­le­ce­ğin s­por­cu­la­rı­nı ye­tiş­ti­ri­yor

Mil­li E­ği­tim, ge­le­ce­ğin s­por­cu­la­rı­nı ye­tiş­ti­ri­yor

Her b­ranş­ta s­por­cu ye­tiş­ti­ril­me­si i­çin ça­lış­ma­lar yü­rü­ten MEB, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 446 bin 309 li­sans­lı öğ­ren­ci­ye e­ği­tim ve­ri­yor> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Spor­cu ye­tiş­tir­me­de bü­yük ça­ba sarf eden Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la Tür­ki­ye’de­ki okul­lar­da spor­cu bol­lu­ğu­ ya­şan­ma­sı­nı sağ­la­dı. MEB’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki okul­lar­da ve bü­tün branş­lar­da top­lam 446 bin 309 li­san­lı öğ­ren­ci bu­lu­nu­yor. Okul­lar­da fut­bo­la olan il­gi gö­ze çar­par­ken bu spor­la il­gi­le­nen öğ­ren­ci­le­rin sa­yı­sı 160 bin 538 ola­rak açık­lan­dı. Bü­tün branş­lar­da spor­cu çı­ka­ran il­ler­de 61 bin 746 ile İs­tan­bul ba­şı çe­ker­ken sı­ra­sıy­la bu ili 29 bin 152’yle An­ka­ra, 20 bin 491’le Kon­ya ta­kip edi­yor. En çok spor­cu çı­ka­ran branş­lar­da fut­bo­lu 69 bin 238 ile vo­ley­bol, 43 bin 335 ile bas­ket­bol iz­ler­ken kros­ta da 32 bin 747 öğ­ren­ci­nin li­san­lı ola­rak bu spo­ru yap­tı­ğı kay­de­dil­di. Ay­rı­ca bü­tün dün­ya­da me­rak­lı­la­rı­nın hız­la art­tı­ğı san­tran­ca da il­gi gös­te­ren­le­rin sa­yı­sı 25 bin 365 ol­du. Ata spo­ru gü­reş­le ise 16 bin 665 öğ­ren­ci­nin il­gi­len­di­ği açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT