BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­ku­su çık­maz

Ko­ku­su çık­maz

Zen­gin­li­ğin de fa­kir­li­ğin de ko­ku­su kırk yıl çık­maz­mış.Zen­gin­li­ğin de fa­kir­li­ğin de ko­ku­su kırk yıl çık­maz­mış. İnan­dı­rı­cı ge­li­yor mu si­ze? Var­lık­lı bir adam­la otu­rup bir­kaç sa­at ge­çir­se­niz geç­mi­şi­ni tah­min ede­bi­lir mi­si­niz? Ben, “ede­rim” di­yo­rum, ar­ka­daş­la­rım ba­na pek ka­tıl­mı­yor. Bu­ra­da var­lık­lı de­yin­ce bi­raz aç­mak la­zım. Üç beş ta­ne em­la­kı ola­nı, ça­lış­ma­dan ge­çi­ne­bi­le­cek mıy mıy bir dü­zen ku­ra­nı da var­lık­lı sa­yı­yor­lar. Kas­tım on­lar de­ğil. Adam se­fa­let, için­de bü­yü­müş. 50 ya­şı­na ge­lin­ce­ye ka­dar köy­den ka­sa­ba­ya..ka­sa­ba­dan bü­yük şe­hi­re ka­dar 15 ta­ne ev ve semt de­ğiş­tir­miş, 10 ta­ne iş de­ğiş­tir­miş..So­nun­da na­sıl ol­muş­sa ol­muş..40-50 mil­yon do­lar­lık bir var­lı­ğa ka­vuş­muş. Bel­li baş­lı bir işi yok. İs­tih­dam et­ti­ği in­san yok. Ona gö­re ge­liş­miş bir çev­re­si yok. Bu ada­mın şaf­tı­nın ba­lan­sı bo­zu­lur mu bo­zul­maz mı? Ben bo­zu­lur, di­yo­rum..Bo­zul­mak­la kal­maz, ba­lans bo­zuk­lu­ğu ya­kın çev­re­si­ne de si­ra­yet eder. Bir de bu ada­mın ter­si­ni dü­şü­nün. Geç­mi­şi bel­li bir ai­le..Ge­le­nek­le­ri var..Ku­ral­la­rı var. Za­ma­nın şart­la­rı­na gö­re nis­pe­ten var­lık­lı sa­yı­lan bir ai­le­de bü­yü­müş. Za­man için­de ai­le­nin dü­ze­ni bo­zul­muş. Bu­gün 3. ne­sil ucu ucu­na ya­şı­yor. Si­zin ta­nı­ma­dı­ğı­nız bu iki adam yan ya­na ge­ti­ril­se..Ha­di işi zor­laş­tır­mak için o gün ay­nı kı­ya­fet­le­ri gi­yip gel­se­ler siz ayır­de­de­bi­lir mi­si­niz? Ben ayır­de­di­le­bi­le­ce­ği­ni id­di­a edi­yo­rum. .... Pa­ra­nın kay­na­ğı, meş­ru­iye­ti, na­sıl ka­za­nıl­dı­ğı ay­rı bir ko­nu. Meş­ru ol­ma­sı bu prob­le­mi çöz­mü­yor. 968’den iti­ba­ren mil­li pi­yan­go­nun yıl­ba­şı bü­yük ik­ra­mi­ye­si ka­za­nan­la­rın çe­te­le­si­ni tut­muş­lar. İk­ra­mi­ye ka­zan­ma­dan ön­ce ne iş ya­pı­yor­du, ne­re­de ya­şı­yor­du, son­ra ne ha­le gel­di? So­nu iyi bi­ten bir tek ör­nek yok..Ama bir tek da­hi yok. Ni­ye yok..Adam fi­lan yer­de 600 li­ra ma­aş­la ça­lı­şı­yor..5 ço­cuk var..ha­ya­tı­nın dört­te üçü o şart­lar­da geç­miş. Böy­le bir ada­mın eli­ne 25 mil­yon YTL’yi tu­tuş­tur­du­ğu­nuz za­man ona en bü­yük kö­tü­lü­ğü yap­mış olu­yor­su­nuz za­ten. Onun için ba­zı ül­ke­ler­de pi­yan­go­dan bü­yük pa­ra ka­za­na­nın eli­ne pa­ra­sı­nı he­men tu­tuş­tur­maz­lar. Bir ne­vi sos­yal ve­sa­yet ku­ru­mu di­ye­bi­le­ce­ği­miz ku­ru­mun ka­ra­rıy­la, o ai­le­nin, o şah­sın du­ru­mu­na ba­kı­la­rak har­ca­ma­sı­na izin ve­ri­lir. Bel­ki yıl­lar­ca sü­re­cek yu­mu­şak ge­çiş sağ­la­nır. Pi­yan­go şart mı? Bi­zim gi­bi ül­ke­le­rin şart­la­rın­da 3 se­ne için­de yok­luk­tan akıl al­maz im­kân­la­ra ula­şan­lar var. Hep­si nar­ko­zu ye­miş gi­bi kı­sa va­de­de se­vi­nip ça­lıp oy­nu­yor ama or­ta va­de­de ai­le da­ğı­lı­yor, ai­le fert­le­ri zi­yan olu­yor. ... Bu­gün ki­me sor­sa­nız me­se­la der ki, 5 mil­yon do­lar be­nim dü­ze­ni­mi boz­maz.. 15 mil­yon do­lar boz­maz..Ör­nek­le­re ba­kın­ca ko­lay bir iş ol­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT