BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

Ben yurt­ dı­şın­da do­ğur­mu­yo­rum, ço­cu­ğu­mun bu­ra­da o­ku­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.DEMET ŞENER: Ben yurt­ dı­şın­da do­ğur­mu­yo­rum, ço­cu­ğu­mun bu­ra­da o­ku­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Kar­şı de­ği­lim a­ma bi­zim ül­ke­miz­de de her şe­yin en mü­kem­me­li, en i­yi­si var. Ben bu ko­nu­da çok mil­li­yet­çi­yim. İZEL: 15 yıl­lık cil­din­de­ki si­vil­ce­le­ri al­dır­mak i­çin yü­zü­nü ka­zı­tan şar­kı­cı İ­zel; “Cil­dim­de­ki bu si­vil­ce­ler bir ge­ce­de ol­du. Fat­ma Gi­rik’in bir ge­ce­de saç­la­rı be­yaz­lar ya be­nim de ay­nı öy­le ol­du” de­di. MEHMET ALİ ERBİL: A­ROG fil­mi­nin be­ğe­nil­me­di­ği­ni söy­le­yen Er­bil, “İz­le­yi­ci­ler be­ğen­me­miş, kim­se­nin gül­dü­ğü yok, fil­mi bi­tir­me­den çı­kan­lar bi­le var” di­ye­rek AROG’un ol­du­ğun­dan faz­la bü­yü­tül­dü­ğü­nü i­ma et­ti. SUAT SUNA: ­Me­li­ke Ö­ca­lan’dan bir sü­re ön­ce ay­rı­lan Su­at Su­na “Ay­rı­lığın sebebini ben de hâlâ bil­mi­yo­rum. Ken­di­si böy­le bir ka­rar al­dı. Git­mek is­te­ye­ne dur de­nil­mez. Ben de dur de­me­dim, ay­rıl­ma­yı ka­bul et­tim.” LEONARDO DI CAPRIO: “Ti­ta­nic” fil­min­de­ki ro­lüy­le şöh­re­ti ya­ka­la­yan Le­o­nar­do Di­Cap­ri­o, “Ti­ta­nic son­ra­sı ya­ka­la­dı­ğım şöh­ret be­ni mah­vet­ti. Ger­çek­ten de al­tın­da e­zil­dim. Ken­di­mi bir şey san­dım” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT