BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüzmen: Üretim sürmeli

Tüzmen: Üretim sürmeli

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, o­to­mo­tiv, teks­til ve kon­fek­si­yon, in­şa­at sek­tör­le­rinin, hü­kü­met­ten ted­bir is­te­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak, “Sa­na­yi­ci­ler­den ge­len ta­lep­le­ri dik­kat­le iz­li­yo­ruz. Ted­bir­ler a­lın­ma­ya baş­lan­dı. A­lı­nan ted­bir­ler de he­men uy­gu­lan­ma­ya baş­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu.“SA­NA­Yİ­Cİ­LE­Rİ DİN­Lİ­YO­RUZ Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, o­to­mo­tiv, teks­til ve kon­fek­si­yon, in­şa­at sek­tör­le­rinin, hü­kü­met­ten ted­bir is­te­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak, “Sa­na­yi­ci­ler­den ge­len ta­lep­le­ri dik­kat­le iz­li­yo­ruz. Ted­bir­ler a­lın­ma­ya baş­lan­dı. A­lı­nan ted­bir­ler de he­men uy­gu­lan­ma­ya baş­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Sa­na­yi­ci­ler iç pa­za­rın can­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­ter­ken, Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, üre­tim or­ta­mı­nın durmadan sür­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. Baş­ta oto­mo­tiv, teks­til ve kon­fek­si­yon, in­şa­at sek­tör­le­ri ol­mak üze­re, bü­tün sek­tör­ler hü­kü­met­ten iç pa­za­rı can­lan­dı­ra­cak tedbir al­ma­la­rı­nı is­ter­ken, Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, sa­na­yi­ci­le­rin ta­lep­le­ri­ni din­le­dik­le­ri­ni, ge­rek­li ted­bir­le­rin alı­na­rak uy­gu­la­ma­nın da he­men baş­la­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Tüz­men, “Dün­ya­da ya­şa­nan bu­gün­kü or­tam­da Tür­ki­ye ola­rak çok dik­kat­li, so­ğuk kan­lı ol­ma­lı, adım­la­rı doğ­ru at­ma­lı­yız. Bu­gün­ler ge­lip ge­çi­ci­dir. Zor şart­la­rı at­la­tır­sak, bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za ata­rız. 2 yıl ka­dar sı­kın­tı­ya kat­lan­ma­mız, bü­tün sek­tör­ler, sa­na­yi­ci, ih­ra­cat­çı, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü, dev­let ola­rak da­ya­nış­ma için­de ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Ke­sin­lik­le ba­şa­ra­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT