BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhracata Körfez DOPİNGİ

İhracata Körfez DOPİNGİ

Yı­lın ilk 3 çey­re­ğin­de 25.5 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat, 24.2 mil­yar do­lar­lık it­ha­lat i­le, ih­ra­ca­tımızın it­ha­la­tımızı kar­şı­la­dı­ğı tek ül­ke g­ru­bu, İKT ül­ke­le­ri ol­duKü­re­sel kriz se­be­biy­le Tür­ki­ye’nin özel­lik­le Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ül­ke­le­ri­ne ih­ra­ca­tı olum­suz et­ki­le­nir­ken, İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) ül­ke­le­ri­ne dö­nük iş po­tan­si­ye­li, bu ül­ke­lere ih­ra­cat­ta bü­yük me­sa­fe al­dır­dı. Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı ve­ri­le­ri­ne gö­re bu yı­lın ilk 3 çey­re­ğin­de top­lam ih­ra­cat 105.3 mil­yar do­lar, it­ha­lat ise 163,5 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti. İh­ra­cat­ta AB’nin pa­yı 2008 Ocak-Ey­lül dö­ne­min­de yüz­de 49 dü­ze­yiy­le ge­ri­le­me gös­te­rir­ken, İKT üye­si ül­ke­le­re ih­ra­cat önem­li öl­çü­de ar­tış­la yüz­de 24 se­vi­ye­si­ne ulaş­tı. BA­E’DE AR­TIŞ YÜZ­DE 210 Ocak-ey­lül dö­ne­min­de İKT ül­ke­le­ri­ne 25.5 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ya­pıl­dı. Söz ko­nu­su dö­nem­de it­ha­lat ise 24.2 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ol­du. Böy­le­lik­le Tür­ki­ye’nin kör­fez ül­ke­le­rin­den ener­ji it­ha­la­tı­na rağ­men, bu yı­lın ilk üç çey­re­ğin­de İKT ül­ke­le­ri­ne ya­pı­lan dış ti­ca­ret ilk de­fa faz­la ver­di. Bir baş­ka de­yiş­le ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­dı­ğı tek ül­ke gru­bu, İKT gru­bu ol­du. İKT üye­si ül­ke­le­ri­ne ih­ra­cat­ta ba­şı Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BA­E) çe­ki­yor. Bu ül­ke­ye ih­ra­cat, ilk 9 ay­da yüz­de 210 ar­ta­rak 6 mil­yar 806 mil­yon do­la­ra yük­sel­di. 2007’nin ay­nı dö­ne­min­de bu ül­ke­ye ih­ra­cat 2 mil­yar 196 mil­yon do­lar­dı. Irak’a ih­ra­cat yüz­de 30 ar­tış­la 2 mil­yar 675 mil­yon do­la­ra, Suu­di Ara­bis­tan’a ih­ra­cat yüz­de 65 ar­ta­rak 1 mil­yar 796 mil­yon do­la­ra, İran’a ih­ra­cat 923 mil­yon do­lar­dan 1 mil­yar 517 mil­yon do­la­ra, Azer­bay­can’a ih­ra­cat da 706 mil­yon do­lar­dan 1 mil­yar 270 mil­yon do­la­ra çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT