BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ürdün’deki mahzun Türk şehitliği

Ürdün’deki mahzun Türk şehitliği

Kasım ayın­da TBMM Baş­ka­nı Sa­yın Kök­sal Top­tan, Ür­dün’ün Salt şeh­rin­de bir Türk şe­hit­li­ği­ni aç­tı. Bay­rak ve inanç­la­rı uğ­ru­na çar­pı­şır­ken gur­bet el­ler­de şe­hit dü­şen­le­ri an­mak ki bü­yük fa­zi­let­tir.Kasım ayın­da TBMM Baş­ka­nı Sa­yın Kök­sal Top­tan, Ür­dün’ün Salt şeh­rin­de bir Türk şe­hit­li­ği­ni aç­tı. Bay­rak ve inanç­la­rı uğ­ru­na çar­pı­şır­ken gur­bet el­ler­de şe­hit dü­şen­le­ri an­mak ki bü­yük fa­zi­let­tir. 1983’te dev­let baş­ka­nı ol­du­ğu sı­ra­da Sa­yın Ke­nan Ev­ren, Ür­dün Emi­ri rah­met­li Hü­se­yin ile be­ra­ber ay­nı şe­hir­de şe­hit­li­ğe ya­kın in­şa edi­len Şe­hit­lik abi­de­si­ni aç­tı­lar. Abi­de­nin üs­tün­de ki­ta­be­si var. Şim­di açı­lan şe­hit­lik ise ora­ya ya­kın ve ma­ğa­ra için­de­dir. 1994’te zi­ya­re­tim­de abi­de­yi gör­dük­ten son­ra şe­hit­le­rin bu­lun­du­ğu ma­ğa­ra­nın ağ­zın­da­ki de­mir par­mak­lık­lı ka­pı­dan, gö­zü­mü ka­ran­lı­ğa alış­tı­ra­rak içe­ri­yi gör­me­ye ça­lış­tım. On­la­rın ve bü­tün şe­hit­le­rin ruh­la­rı­na fa­ti­ha­lar gön­der­dim. Açı­lan şe­hit­lik bu ma­ğa­ra­da ve ar­tık ra­hat­ça gö­rü­le­bi­le­cek. Dev­let bü­yük­le­ri­mi­zin böy­le tö­ren­le­re ka­tıl­ma­la­rı mil­let­çe biz­le­re gu­rur ver­mek­te. Salt şeh­ri ta­ma­men ka­ya blok­la­rı üze­rin­de­dir. Şe­hir me­zar­lı­ğı­nın ol­du­ğu te­pe­de bı­ra­kın me­zar kaz­ma­yı, yu­mur­ta gö­me­cek ka­dar bi­le yer ka­zı­la­maz. Şeh­rin tüm me­zar­la­rı ka­ya­lar üs­tün­de ve et­ra­fı taş du­var­lar­la çev­ri­li­dir. Ya­ni gö­mü, ze­min üs­tü­ne ya­pı­lı­yor. Pe­ki Türk şe­hit­le­ri ne­den ma­ğa­ra­ya kon­muş di­ye so­ra­bi­lir­si­niz. 1918 se­ne­si yaz ay­la­rı İn­gi­liz kuv­vet­le­ri Ölü­de­niz is­ti­ka­me­tin­den, Ür­dün ya­ni Os­man­lı top­rak­la­rı­na ka­ra­dan sal­dı­rı­yor­lar. Ölü­de­niz-Salt ara­sı de­rin bir va­di. De­niz se­vi­ye­sin­den 200 met­re ka­dar dü­şük kod­da. Bir bö­lük Türk as­ke­ri va­di­yi tut­muş İn­gi­liz’e kök sök­tü­rü­yor. İn­gi­liz­ler uçak­lar­la sal­dı­rı­ya ge­çer­ler. Bir bö­lük Türk’ü ora­da top­tan im­ha eder­ler. El­le­rin­de tü­fek­le­ri göz­le­ri açık git­miş kah­ra­man­lar. Salt­lı­lar ce­na­ze­le­ri, yaz sı­ca­ğın­da ko­kuş­ma­dan ve kur­da-ku­şa ye­dir­me­den def­net­mek is­ter­ler. Me­zar kaz­mak müm­kün de­ğil. Açık­ta bı­rak­sa­lar ko­ku­şur. İş­te o za­man, bu şü­he­da­yı el­bi­se­le­ri, tü­fek ve tec­hi­zat­la­rı ile top­lu­ca bu ma­ğa­ra­ya in­san yı­ğı­nı ola­rak def­ne­der­ler. Ce­nab-ı Hak cüm­le­si­ne rah­met ey­le­sin.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT