BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tun­cay Gü­ney pi­yon­dur

Tun­cay Gü­ney pi­yon­dur

Ve­li Kü­çük, Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın en ö­nem­li i­sim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney’in bir pi­yon o­la­rak se­çil­di­ği­ni, bas­kı al­tın­da i­fa­de­si­nin a­lın­dı­ğı­nı ve se­nar­yo­ya a­let e­dil­di­ği­ni id­di­a et­ti> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün ya­pı­lan 26. du­ruş­ma­sın­da sa­vun­ma ya­pan emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, baş­ta TSK ol­mak üze­re Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni ayak­ta tu­tan ku­rum­la­rın he­def alın­dı­ğı­nı id­di­a et­ti. Kü­çük, mil­let­le­rin ta­ri­hin­de em­sal­le­ri­ne rast­lan­ma­sı çok güç olan ko­mik, ay­nı za­man­da da tra­jik bir da­va­da sa­nık ola­rak bu­lun­mak­tan hem mem­nun hem üz­gün hem de gu­rur­lu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, sa­vun­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “İd­di­ana­me­de ör­gü­tün al­dı­ğı ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da bir­çok plat­form ve der­nek kur­du­ğum id­di­a edi­li­yor. Bu, id­di­adan öte­ye git­me­mek­te­dir. İd­di­ana­me­de al­ter­na­tif bir or­du kur­ma­ya ça­lış­tı­ğım be­lir­ti­li­yor. Sav­cı­lık ma­ka­mı bu ka­nı­ya na­sıl ulaş­mış an­la­mı­yo­rum. Böy­le bir ni­ye­tim ol­say­dı, gö­rev­de iken bu­nu ya­par­dım.” Kü­çük, hak­kın­da­ki id­di­ala­rı red­de­de­rek, “Bü­tün id­di­ala­rı şid­det­le red­de­di­yo­rum, is­pa­ta da­vet edi­yo­rum. Ak­si tak­dir­de il­gi­li­ler hak­kın­da ka­nu­ni iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­rum. Bu id­di­ana­me­yi gö­rün­ce okul­dan ye­ni me­zun ol­muş F Ti­pi bir po­lis me­mu­ru ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Keş­ke sav­cı­lar id­di­ana­me­yi im­za­la­ma­dan ön­ce oku­sa­lar­dı. Eğer oku­yup im­za­la­dı­lar­sa da bu da ay­rı bir hu­kuk skan­da­lı­dır” de­di. Ve­li Kü­çük Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın en önem­li isim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney’in bir pi­yon ola­rak se­çil­di­ği­ni, bas­kı al­tın­da ifa­de­si alın­dı­ğı­nı ve ‘bu se­nar­yo­ya alet edil­di­ği­ni’ söy­le­di. Tun­cay Gü­ney’i bir ar­ka­da­şı va­sı­ta­sıy­la ta­nı­dı­ğı­nı be­lir­ten Kü­çük, “Ba­na bir­ta­kım is­tih­ba­rat bil­gi­le­ri ge­tir­di ama bu bil­gi­ler hiç­bir işe ya­ra­ma­yan bil­gi­ler­di” de­di. YA TAM AK­LAN­MA­LI­YIM YA DA... Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, “Tun­cay Gü­ney’i ga­ze­te­ci ola­rak ta­nı­dım. Ken­di­si­nin ne­den bu­ra­da ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. So­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, ver­di­ği­miz ifa­de­ler Ka­na­da’ya na­sıl gi­di­yor? Bun­lar araş­tı­rıl­ma­lı­dır” de­di. “Ya tam ola­rak ak­lan­ma­lı­yım ya da yok ol­ma­lı­yım” açık­la­ma­sı­nı ya­pan Kü­çük, “Hak­kım­da­ki id­di­alar çok ağır id­di­alar. Hiz­bul­lah’ı, PKK’yı, DHKP-C’yı kon­trol et­ti­ğim yö­nün­de­dir. Bu suç­lar ta­şı­ya­bi­le­ce­ğim suç­lar de­ğil­dir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT