BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ta ‘ka­ba­ha­ta’ dö­nüş­me­sin

Ha­ta ‘ka­ba­ha­ta’ dö­nüş­me­sin

Hakemlerde her türlü yanlış düdük mevcut; Özkahya ve Yıldırım’ın yanlışlarına Yemişken tuz-biber olduHakemlerde her türlü yanlış düdük mevcut; Özkahya ve Yıldırım’ın yanlışlarına Yemişken tuz-biber oldu İlk ya­rı­nın bi­ti­mi­ne 90 da­ki­ka kal­dı. Ge­ri­de ka­lan 15 haf­ta­da ha­kem­ler ge­çer­li not ala­ma­dı. 15.haf­ta­ya net ve tar­tış­ma­sız ha­kem ha­ta­la­rı dam­ga­sı­nı vur­du. Yal­nız il­ginç bir ta­raf var. An­ka­ra’da Ha­lis Öz­kah­ya, ha­ta­la­rı­nı bü­yük­ten ya­na ya­par­ken, Ka­dı­köy’de Bü­lent Yıl­dı­rım F.Bah­çe’nin net bir pe­nal­tı­sı­nı ver­mi­yor. Ha­kan Ye­miş­ken Bur­sa’da, Trab­zon’un ye­di­ği gol­de of­say­tı gö­re­mi­yor. Al­pas­lan De­deş, pe­nal­tı­yı tes­pit edi­yor ama An­tal­ya’nın ba­riz go­lü­ne of­sayt di­ye bay­rak çe­ki­yor. Ya­ni ha­kem­ler ya da MHK top­la­nıp, bir ta­kı­mı kol­la­ya­lım, bi­ri­ne des­tek ve­re­lim de­miş ola­maz!! Çün­kü ha­ta­lar ser­se­ri ma­yın... Ki­mi vu­ra­ca­ğı hiç bel­li ol­mu­yor. Özet­le ha­kem­ler form­suz. Aci­len bir eği­tim se­fer­ber­li­ği­ne ih­ti­yaç var. Var ol­ma­sı­na var da... Bü­lent Yıl­dı­rım’a, Ha­lis Öz­kah­ya’ya, Al­pas­lan De­deş’e, Er­han Sön­mez’e, Ser­kan Gen­çer­ler’e ne eği­ti­mi ve­re­ce­ğiz? Ha­kem­li­ğin en kal­bu­rüs­tü isim­le­ri bun­lar; hâ­lâ mı eği­ti­me ih­ti­yaç­la­rı var? *** G.An­teps­por 5-2’lik dep­las­man ga­li­bi­ye­ti ile haf­ta­nın en ke­yif­li fut­bo­lu­nu or­ta­ya koy­du. Ta­ba­ta çok özel bir oyun­cu. An­la­şı­lan o ki ta­kım­dan ay­rı düş­me­sey­di; G.An­tep’in 8-10 pua­nı da­ha ola­bi­lir­di. Si­vas ge­çen se­zon 15.haf­ta­da De­niz­lis­por’u 2-0 ye­ne­rek li­der­lik kol­tu­ğu­nu dev­ral­mış­tı. Bu se­zon da 15.haf­ta­da kol­tu­ğu dev­ral­dı. F.Bah­çe li­gin 6.haf­ta­sın­da li­der­den 10 pu­an ge­ri­ye düş­müş­tü. 15.haf­ta­ya gel­dik, li­der­le ara­sın­da­ki pu­an far­kı 2. 9 haf­ta­da ara­yı ka­pat­tı. G.Sa­ray’ın son 3 haf­ta­da­ki fut­bo­lu, al­dı­ğı skor­lar ve gol­le­rin ya­pı­lış tar­zı fut­bol­se­ve­re he­ye­can ve­ri­yor. Si­vas ve Trab­zon zir­ve­yi pay­laş­sa da 3 bü­yük­le­rin ya­rış­tan ko­lay ko­lay kop­ma­ya­ca­ğı bir ger­çek. Bun­la­ra ila­ve­ten An­ka­ra ve Kay­se­ri de ne­fes­le­ri yet­ti­ği öl­çü­de ko­şa­cak­lar. Sö­zün kı­sa­sı ha­kem­ler ha­riç, li­gi­miz iyi gi­di­yor. Al­lah na­zar­dan sak­la­sın. Son yıl­lar­da böy­le bir pu­an cet­ve­li ol­ma­mış­tı. Düş­me kor­ku­su­nu ya­şa­ya­cak ta­kım sa­yı­sı da faz­la. İkin­ci ya­rı­dan ben çok da­ha faz­la ümit­li­yim. Bu lig sey­re­di­lir. *** Unu­tu­yor­dum, Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner’i din­li­yo­rum. Ha­ya­tın­da hiç fut­bol iz­le­me­miş bi­ri Baş­kan’ı din­le­se şu yo­ru­mu ya­par­dı: “Dün­ya fut­bol ta­ri­hin­de ilk de­fa bir ta­kım of­sayt­tan gol ye­di ve 1 pu­an kay­bet­ti.” Sad­ri Baş­kan, çok gü­zel me­saj­lar ver­di. Hep ya­pı­cı yo­rum­lar yap­tı ama bir yar­dım­cı ha­kem ha­ta­sı­nı faz­la bü­yüt­tü gi­bi­me ge­li­yor. Ömer Faruk ÜNAL ------------------------- Ters oran­tı! Sü­per Li­g’i­miz­de fut­bol ka­li­te­si düş­tük­çe pu­an sı­ra­la­ma­sın­da ha­kem ha­ta­la­rı ağır­lık ka­za­nı­yor; an­la­şı­lı­yor ki, se­zon so­nun­da şam­pi­yo­nu ve dü­şe­cek­le­ri ta­kım gü­cü ye­ri­ne ha­kem ha­ta­la­rı ta­yin ede­cek! Öcal Uluç Türk ho­ca­la­rın zaa­fı Bu sa­tır­la­rı yaz­mak­tan bü­yük üzün­tü du­yu­yo­rum. Ama şu bir ger­çek ki, bi­zim fut­bol ho­ca­la­rı­mız ta­kım­la­rı­nı iyi an­tre­ne et­me­yi be­ce­re­bi­li­yor­lar ama tak­tik, oyun stra­te­ji­si ve fel­se­fe­den sı­nıf­ta ka­lır­lar. Şi­fo Ka­dı­köy’de çift sant­rfor­la baş­lı­yor, 10 ki­şi ka­lın­ca ay­nen de­vam edi­yor. Ya­nal, Col­man‘ı 40.da­ki­ka­da ak­lı­na ge­ti­ri­yor, 87’de Isa­ac ci­na­ye­ti­ni iş­li­yor. Ay­ba­ba, G.Sa­ray’ın sağ ta­ra­fı­nı 26.da­ki­ka­da keş­fe­di­yor. > Kemal Belgin Ha­ta ha­ke­me mah­sus Sa­de­ce ha­kem­ler ha­ta­lı­dır. On­la­rı ata­yan­lar, sey­re­den­ler ve yo­rum­la­yan­lar as­la! Ha­kem­le­ri­miz ise iki­ye ay­rı­lır. Gör­dü­ğü­nü çal­dı­ğı için yan­lış gör­dü­ğü­nü ça­la­rak ha­ta ya­pan­lar ki, on­la­rı ba­zı “et­ki­li” ta­kım­lar is­te­mez. Bir de yan­lış gör­me­si ge­rek­ti­ği için “ha­ta” ya­pan­lar. On­lar her za­man her ye­re ata­na­bi­lir! On­lar li­gi “ge­rek­ti­ği” gi­bi şe­kil­len­di­rir, so­nun­da mut­la­ka se­si du­yul­ma­yan­la­rın is­te­me­di­ği, se­si du­yu­lan­la­rın ise se­si­ni çı­kar­ma­ya­ca­ğı bir şek­le ge­ti­rir­ler. > Ümit Aktan Ümit­siz bek­le­yiş Göz­den ka­çan po­zis­yon­la­rın de­ğer­len­dir­me ha­ta­la­rı yü­zün­den, li­gin te­pe­si hi­za­ya gel­di. Par­don, hi­za­ya ge­ti­ril­di! Da­ha se­zo­nun or­ta­sın­da, şim­di­ye ka­dar gö­rül­me­miş ha­kem ha­ta­la­rı ile ta­kım­la­rın rüt­be­le­ri sö­kü­lü­yor, ya­hut da ma­dal­ya­lar ta­kı­lı­yor... Fut­bo­lu ko­nu­şan yok hiç... Bu ka­dar ha­kem­ler ta­ra­fın­dan gü­düm­lü li­gin se­la­me­ti­ni, şim­di­den iyi gör­mek, tüm iyim­ser­li­ği­mi­ze rağ­men im­kân­sız gi­bi... Naci Arkan Si­vas ve Lu­ga­no Der­bi haf­ta­sı­na gi­rer­ken, Be­şik­taş 4-3-3 dü­ze­ni ile ka­zan­ma­sı­nı bil­di ama fut­bo­luy­la hiç ümit ver­me­di. G.Sa­ray ise Lin­coln ve Ba­ros ile da­ha ke­yif­li. En çar­pı­cı ola­nı ise “Ge­çen se­zon­ki çı­kı­şı bir da­ha ya­ka­la­ya­maz” de­ni­len Si­vass­por’un yük­se­li­şi. Ay­rı­ca gel­di­ği gün­den be­ri fut­bo­lu eleş­ti­ri­len Lu­ga­no’nun F.Bah­çe’yi şah­lan­dı­rı­şı. Sa­nı­rım Lu­ga­no, ken­di­si­ne “fut­bol­cu” gö­züy­le bak­ma­yan­la­rı utan­dır­mış­tır. > Hasan Sarıçiçek Yo­rum far­kı Ha­kem­ler bu se­ne özel­lik­le Ce­mal Ay­dın’ın, “Fe­ner’le oy­na­ya­ca­ğı­mız ma­çı Ha­lis Öz­kah­ya yö­ne­te­cek” po­le­mi­ğin­den son­ra bir da­ha di­kiş tut­tu­ra­ma­dı. İki ay­rı ha­ke­min, iki ay­rı maç­ta, ben­zer po­zis­yon­lar­da fark­lı yo­rum­lar­da bu­lun­ma­sı­nı geç­tim, ay­nı ha­kem, ay­nı maç­ta, ben­zer po­zis­yon­lar­da fark­lı yo­rum­lar­da bu­lun­ma­ya baş­la­dı. Ha­di gel de yo­rum­la bu işi!.. > Cahit Eroğul Bu oyun­la ol­maz F.Bah­çe ko­lay ka­zan­dı, ama An­tal­ya’nın za­yıf­lı­ğın­dan. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler ilk ya­rı­da far­ka gi­de­me­diy­se bu­nu Güi­za’ya ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım’a borç­lu. An­tal­ya’nın ve­ril­me­yen go­lü sa­yıl­say­dı bel­ki F.Bah­çe işi da­ha sı­kı tu­ta­cak­tı. So­nuç­ta 10 ki­şi­lik An­tal­ya kar­şı­sın­da 3 pua­nı ge­ti­ren fut­bo­lun, şam­pi­yon­lu­ğa gö­tür­me­ye­ce­ği gö­rül­dü. Haf­ta­nın ola­yı ise Trab­zon’un ha­kem­den (!) ye­di­ği gol ol­du. > M.Emin Uluç Ha­yal­ler... Av­ru­pa’ya ve­da eden F.Bah­çe, Sü­per Lig’e sı­kı sı­kı sa­rıl­dı. Ama bu­gün ne F.Bah­çe, ne G.Sa­ray, ne de Be­şik­taş’ı ko­nuş­ma za­ma­nı... Ana­do­lu kap­lan­la­rı Si­vas ve Trab­zon ilk ya­rı­nın bit­me­si­ne bir haf­ta ka­la zir­ve­yi par­sel­le­di. Ya­ni dük­kân bu­gün ka­pan­sa Si­vas şam­pi­yon ola­cak! Ha­yal ger­çek olur mu? > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: G.Antep HAFTANIN FUTBOLCUSU Ta­ba­ta (G.An­tep) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Nu­rul­lah Sağ­lam (G.An­tep) HAFTANIN HAKEMİ Ab­dul­lah Yıl­maz (Kay­se­ri-­Be­le­di­ye) GOL KRALLIĞI 11 GOL: Meh­met Yıl­dız (Si­vas) Ba­ros (G.Sa­ray) 7 GOL: Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) Nob­re (Be­şik­taş) Lin­coln (G.Sa­ray) Ser­can (Bur­sa) Ta­ba­ta (G.An­tep) Ta­ner (Ko­ca­eli) 6 GOL: Dje­ho­ua (An­tal­ya) Ke­well (G.Sa­ray) Ro­berts (De­niz­li) You­la (Es­ki­şe­hir) Umut (Trab­zon) 5 GOL: Alex (F.Bah­çe) Gök­han (Trab­zon) Gök­han Gü­leç (Bur­sa) CEZALILAR Bur­han (G.Bir­li­ği) To­le­do (Kay­se­ri) Tay­fun (Trab­zon) İl­kem (A.Gü­cü) Mu­rat Önür (Es­ki­şe­hir) Meh­met Ço­ğum (Kon­ya) Lu­ga­no, Edu (F.Bah­çe) Se­dat Ağ­çay (An­tal­ya) KIRMIZI KARTLAR Na­da­re­viç (Es­ki­şe­hir) Ci­han (Kon­ya) Adem (An­ka­ra) Vol­kan Ars­lan (An­tal­ya) ATI­LAN PE­NAL­TI San­dro (Ha­cet­te­pe) Meh­met To­puz (Kay­se­ri), Ta­ba­ta (G.An­tep) HAFTANIN KARMASI ­De Sanc­tis (G.Saray) M.Eren (Kayseri) İbrahim (Bursa) Lugano (F.Bahçe) İsmail (G.Antep) Özer (Ankara) Tabata (G.Antep) Lincoln (G.Saray) Ekrem (Beşiktaş) Tum (Sivas) M.Tosun (Ankara) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI Or­du HAFTANIN FUTBOLCUSU Bru­no (Or­du) HAFTANIN HAKEMİ Hü­se­yin Sa­ban­cı (Or­du-Gün­gö­ren Bld.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT