BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ayakkabı fırlatmanın bedeli ağır oldu

Ayakkabı fırlatmanın bedeli ağır oldu

Bush’a a­yak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan ga­ze­te­ci Mun­ta­zır El Zey­di, Ma­li­ki’nin ko­ru­ma­- la­rı ta­ra­fın­dan dö­vül­üp kaburgası kırıldıMun­ta­zır El Zey­di’nin 4 ya­şın­da­ki ye­ğe­ni Hay­dar, am­ca­sı­nın kah­ra­man ol­du­ğu­nu söy­le­di. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’a haf­ta so­nu Bağ­dat’a yap­tı­ğı zi­ya­ret sı­ra­sın­da ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­zır El Zey­di’nin, Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki’nin ko­ru­ma­la­rı ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü ve bir ka­bur­ga­sı­nın kı­rıl­dı­ğı kay­de­dil­di. Irak’ta ‘kah­ra­man’ ilan edi­len El Zey­di’nin ağa­be­yi Uday El Zey­di, olay­dan son­ra kar­de­şi­nin Bush’un ko­ru­ma­la­rı ta­ra­fın­dan de­ğil, Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki’nin ko­ru­ma­la­rı ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü­nü an­lat­tı. El Zey­di, “Her­kes te­le­viz­yon­da kar­de­şi­min na­sıl dö­vül­dü­ğü­nü iz­le­di. Gö­rü­nen bu ise gö­rün­me­yen çok da­ha kö­tü­dür” de­di. Öte yan­dan ba­zı kay­nak­lar, dö­vü­len ga­ze­te­ci­nin bir ka­bur­ga­sı­nın kı­rıl­dı­ğı­nı, ba­ca­ğın­dan sa­kat­lan­dı­ğı­nı ve sor­gu­lan­mak üze­re Ame­ri­ka­lı­la­rın de­ne­ti­min­de­ki Cro­per ce­za­evi­ne gö­tü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT