BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seç­me der­di­ni Dan­kek 8 bi­ti­ri­yor

Seç­me der­di­ni Dan­kek 8 bi­ti­ri­yor

Dan­kek’in kek pa­za­rı­nda­ki uz­man­lı­ğı ve ye­ni­lik­çi ba­kış açı­sıy­la üret­ti­ği ye­ni ürün Dan­kek 8 Kek, Tür­ki­ye’de iki ay­rı alan­da il­ki ger­çek­leş­ti­ri­yor.Dan­kek’in kek pa­za­rı­nda­ki uz­man­lı­ğı ve ye­ni­lik­çi ba­kış açı­sıy­la üret­ti­ği ye­ni ürün Dan­kek 8 Kek, Tür­ki­ye’de iki ay­rı alan­da il­ki ger­çek­leş­ti­ri­yor. 8 ra­ka­mı şek­lin­de­ki fark­lı ve ye­ni­lik­çi ta­sa­rı­ma sa­hip ke­kin için­de iki fark­lı lez­zet bir ara­da su­nu­lu­yor. Dan­kek 8 Kek, ca­nı ay­nı an­da hem çi­ko­la­ta hem ka­ra­mel is­te­yen­le­re, muz ve çi­ko­la­ta ara­sın­da ka­rar­sız ka­lan­la­ra ya da ‘por­ta­kal­sız dün­ya­da ol­maz’ di­yen­le­re kök­ten bir çö­züm su­nu­yor. Tür­ki­ye’de ilk de­fa ya­pı­lan bir ya­tı­rım ile üre­ti­len Dan­kek 8 Kek, tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT