BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­çır­ma ola­ylarını çözen ABD’li uzman kaçırıldı!

Ka­çır­ma ola­ylarını çözen ABD’li uzman kaçırıldı!

Ka­çır­ma ey­lem­le­riy­le mü­ca­de­le uz­ma­nı Ame­ri­ka­lı Fe­lix Ba­tis­ta, si­lah­lı bir grup ta­ra­fın­dan Mek­si­ka’da ka­çı­rıl­dı.Ka­çır­ma ey­lem­le­riy­le mü­ca­de­le uz­ma­nı Ame­ri­ka­lı Fe­lix Ba­tis­ta, si­lah­lı bir grup ta­ra­fın­dan Mek­si­ka’da ka­çı­rıl­dı. Ba­tis­ta’nın, mer­ke­zi Ho­us­ton’da bu­lu­nan ASO Glo­bal LLC ad­lı fir­ma için ça­lış­tı­ğı, Mek­si­ka’nın ku­ze­yin­de­ki Sal­til­lo ken­tin­de­ki bir res­to­ran­dan te­le­fo­nu­na ce­vap ver­mek için ay­rıl­dı­ğı sı­ra­da ka­çı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Ba­tis­ta’nın, fid­ye ama­cıy­la dü­zen­le­nen ka­çır­ma ey­lem­le­rin­de iz­le­ne­bi­le­cek yol­la­rı an­lat­mak üze­re Sal­til­lo’da bu­lun­du­ğu, şu ana ka­dar La­tin Ame­ri­ka’da on­lar­ca re­hi­ne­nin kur­ta­rıl­ma­sın­da ara­bu­lu­cu­luk yap­tı­ğı da kay­de­dil­di. Mek­si­ka’da her yıl yüz­ler­ce ki­şi ka­çı­rı­lı­yor.
Kapat
KAPAT