BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül: Bul­ga­ris­tan’la a­ra­mız­da ­çö­zül­me­ye­cek p­rob­lem yok

Gül: Bul­ga­ris­tan’la a­ra­mız­da ­çö­zül­me­ye­cek p­rob­lem yok

“Kom­şu Cum­hur­baş­ka­nıy­la gö­rüş­tük ve Bul­ga­ris­tan’da­ki Türk­ler­le il­gi­li ko­nu­lar­da, i­ki ül­ke dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı müs­te­şar­la­rı a­ra­sın­da bir ko­mi­te ku­rul­ma­sı­na ka­rar ver­dik”Bul­ga­ris­tan Cum­hur­baş­ka­nı Par­va­nov, Gül ta­ra­fın­dan res­mi tö­ren­le kar­şı­lan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Bul­ga­ris­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ge­or­gi Par­va­nov i­le bi­ra­ra­ya gel­di. Gül’ün res­mi da­vet­li­si o­la­rak An­ka­ra’da bu­lu­nan ko­nut Cum­hur­baş­ka­nı Par­va­nov i­çin Çan­ka­ya Köş­kü’n­de res­mi kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. İ­ki Cum­hur­baş­ka­nı, Çan­ka­ya Köş­kü’n­de baş ba­şa ve he­yet­ler a­ra­sı gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. İŞ BİR­Lİ­Ğİ­MİZ AR­TA­CAK Tür­ki­ye ve Bul­ga­ris­tan’ın böl­ge­de ba­rış, is­tik­rar ve gü­ven­li­ğe ö­nem­li kat­kı­lar­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Gül, i­ki ül­ke­nin i­yi kom­şu­luk i­liş­ki­le­ri­ni NA­TO bün­ye­sin­de müt­te­fik­lik, AB i­çin­de or­tak­lık i­liş­ki­le­riy­le taç­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Gül, Par­va­nov i­le yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler­de i­ki­li i­liş­ki­le­ri ay­rın­tı­lı bi­çim­de göz­den ge­çir­dik­le­ri­ni ve iş bir­li­ği­ni güç­len­dir­me im­kan­la­rı ü­ze­rin­de dur­duk­la­rı­nı i­fa­de et­ti. İ­ki ül­ke a­ra­sın­da­ki si­ya­si, e­ko­no­mik ve kül­tü­rel bü­tün ko­nu­lar­da o­lum­lu ge­liş­me­ler ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül, “Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da kur­du­ğu­muz he­def­le­re u­laş­tı­ğı­mı­zı, ö­zel­lik­le ti­ca­re­tin 5 mil­yar do­la­ra yak­laş­tı­ğı­nı gör­mek­ten bü­yük mem­nu­ni­yet duy­duk” de­di. ­Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bir Bul­gar ga­ze­te­ci­nin, göç e­den­le­rin mülk me­se­le­si i­le il­gi­li so­ru­su ü­ze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di: “Bu tip ko­nu­lar­la il­gi­li Tür­ki­ye ve Bul­ga­ris­tan’ın ba­zı ko­nu­la­rı var. Çö­zül­me­si­ni ar­zu et­ti­ği me­se­le­ler var. Bun­lar­la il­gi­li şöy­le bir ka­ra­ra var­dık... Bul­ga­ris­tan ta­ra­fı han­gi me­se­le­le­rin çö­zül­me­si­ni is­ti­yor­sa Türk ta­ra­fı han­gi me­se­le­le­rin çö­zül­me­si­ni is­ti­yor­sa bu ko­nu­la­rı top­la­yıp i­ki ül­ke dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı müs­te­şar­la­rı a­ra­sın­da bir ko­mi­te ku­ru­yo­ruz. On­lar o­tu­ra­cak­lar ve bü­tün bu me­se­le­le­rin çö­zü­mü­nü bu­la­cak­lar. Tür­ki­ye i­le Bul­ga­ris­tan a­ra­sın­da­ki p­rob­lem­ler çö­zü­le­me­ye­cek p­rob­lem­ler de­ğil­dir. Bü­yük re­sim ga­yet i­yi­dir. Bu da dost­luk, iş bir­li­ği ve kar­şı­lık­lı gü­ven­dir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT