BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kahramanıyla evlendi

Kahramanıyla evlendi

İs­tan­bul’da ku­a­för­lük ya­pan böb­rek has­ta­sı Cey­lan Ku­ru (28), ta­til i­çin git­ti­ği o­te­lin ha­vu­zun­da bo­ğul­mak ü­ze­rey­ken yi­ne bir baş­ka böb­rek has­ta­sı Öz­kan Yıl­maz (30) ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.İs­tan­bul’da ku­a­för­lük ya­pan böb­rek has­ta­sı Cey­lan Ku­ru (28), ta­til i­çin git­ti­ği o­te­lin ha­vu­zun­da bo­ğul­mak ü­ze­rey­ken yi­ne bir baş­ka böb­rek has­ta­sı Öz­kan Yıl­maz (30) ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı. Ya­şa­nan o­la­yın ar­dın­dan ar­ka­daş o­lan i­ki genç, ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­me ka­ra­rı al­dı. Di­ya­liz mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen tö­ren­le dün­ya­e­vi­ne gi­ren çif­tin dü­ğü­nü­ne ak­ra­ba­la­rı ve böb­rek has­ta­sı ar­ka­daş­la­rı ka­tıl­dı.
Kapat
KAPAT