BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­ba­ra­ka Türk ‘dal­ya’ de­di

Al­ba­ra­ka Türk ‘dal­ya’ de­di

Al­ba­ra­ka Türk, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki 100. şu­be­si­ni Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de aç­tı.Al­ba­ra­ka Türk, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki 100. şu­be­si­ni Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de aç­tı. Al­ba­ra­ka Türk Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Bü­yük­de­niz, ge­çi­ci ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri kriz şartlarının bü­yü­me plan­la­rı­na et­ki yap­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu­be­leş­me ve bü­yü­me ça­lış­ma­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­ecek se­bep gör­me­dik. Al­ba­ra­ka Türk ola­rak Türk eko­no­mi­si­nin ve in­sa­nı­nın mü­te­şeb­bis gü­cü­ne her za­man inan­dık, bu­gün de ina­nı­yo­ruz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT