BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uçaklarımız yine Kandil’i vurdu

Uçaklarımız yine Kandil’i vurdu

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/Kon­gra-Gel te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, dün Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/Kon­gra-Gel te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, dün Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di: “Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/Kon­gra-Gel te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­ler, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca, 17 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­muş­tur. İc­ra edi­len ha­re­kat­ta, her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­de­ce PKK/Kon­gra-Gel te­rör ör­gü­tü he­def alın­mış, si­vil hal­kın olum­suz et­ki­len­me­me­si için ge­rek­li has­sa­si­yet gös­te­ril­miş­tir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT